1109/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om undantag vid uttagande av självriskandelen som avses i 5 kapitlet 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004), sådant detta moment lyder i lag (885/2005):

1 §

När ersättning enligt 5 kap. 6 § 2 mom. 2 punkten och 5 kap. 8 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen räknas ut, tas den läkemedelsspecifika självriskandelen undantagsvis ut vid ersättande av inköp av nedan nämnda läkemedel, som används för långvarig behandling av sjukdomar, för en mängd som motsvarar tre månaders behandling, fastän läkemedlet har anskaffats genom flera delinköp under dessa tre månader.

Läkemedel

Klozapin

Peritonealdialysvätskor

Medicinskt syre

2 §

När ersättning enligt 5 kap. 6 § 2 mom. 2 punkten och 5 kap. 8 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen räknas ut, tas den läkemedelsspecifika självriskandelen undantagsvis ut vid ersättande av inköp av nedan nämnda läkemedel för en mängd som motsvarar tre månaders behandling, fastän läkemedlet har anskaffats genom flera delinköp under dessa tre månader, om det är fråga om dosdispensering som har genomförts med tillämpning i 5 kap. 10 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. i sjukförsäkringslagen stadgade principer.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 24 februari 2005 om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (111/2005).

Helsingfors den 22 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.