1105/2005

Given i Helsingfors den 16 december 2005

Arbetsministeriets förordning om antalet fria permissionsresor för civiltjänstepliktiga samt reseersättningar

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 f § i civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 1248/2000:

1 §
Civiltjänstepliktiga som är bosatta i Finland

En civiltjänstepliktig som är bosatt i Finland har rätt till 35 tur- och returresor under veckoledighet eller permission i Finland. Utöver baskvoten kan fria tur- och returresor beviljas under faderskapsledighet och högst två duglighetspermissioner samt permission som beviljats av personliga skäl då grunden för permissionen är skötsel av ekonomiska ärenden eller familjeärenden.

2 §
Civiltjänstepliktiga som är fast bosatta i utlandet och som anlänt till tjänstgöring från utlandet

En civiltjänstepliktig som är fast bosatt i de nordiska länderna har rätt till fyra, en civiltjänstepliktig som är fast bosatt på annat håll i Europa har rätt till tre och en civiltjänstepliktig som är fast bosatt utanför Europa har rätt till två permissionsresor tur- och retur till det land där han är bosatt. En civiltjänstepliktig som är fast bosatt i utlandet har dessutom rätt till fria resor i Finland så att det sammanlagda antalet fria resor motsvarar kvoten för en civiltjänstepliktig som är bosatt i Finland. Utöver baskvoten för gratis permissionsresor kan en civiltjänstepliktig som är fast bosatt i utlandet beviljas en gratis permissionsresa tur- och retur till utlandet på grund av en nära anhörigs allvarliga sjukdom, död eller begravning eller eget bröllop eller eget barns födelse eller dop.

3 §
Reseersättningar i stället för permissionsresor

Om allmän linjetrafik saknas eller om restiden på grund av svårigheter att kombinera olika förbindelser eller på grund av trafikrutterna blir orimligt lång eller om resan av någon annan giltig orsak måste företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel, kan en civiltjänstepliktig i stället för permissionsresor få ersättning i pengar för användning av egen bil eller taxi. Ersättningen motsvarar en på kilometerantalet grundad avgift som överensstämmer med busstariffen eller bränslekostnaderna räknade enligt en förbrukning på åtta liter per 100 kilometer, om den civiltjänstepliktige har fått tillstånd att företa hela permissionsresan med egen bil. Kostnader för användning av lokaltrafik i samband med resor ersätts enligt den allmänna taxan på orten.

4 §
Bestämmelser om förfarandet vid användning av olika fortskaffningsmedel

En permissionsresa skall företas med beaktande av förhållandena på ett sätt som är förmånligast för staten. Den civiltjänstepliktiges permissionsresor är i första hand avsedda för resor mellan tjänstgöringsstället och den civiltjänstepliktiges hem- och boningsort. En gratis permissionsresa kan på basis av en skild ansökan av speciella skäl ges till den civiltjänstepliktiges egen eller en nära släktings hem- eller boningsort samt vid behov till den civiltjänstepliktiges framtida bonings-, arbets- eller studieorten.

5 §
Närmare anvisningar

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas av arbetsministeriet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning hävs arbetsministeriets förordning av den 30 januari 2001 om antalet fria permissionsresor för civiltjänstgörare och reseersättningar i stället för fria resor.

Då denna förordning träder i kraft, tillämpas på den tjänstgörande emellertid fortfarande de bestämmelser om antalet fria resor som varit i kraft då förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 16 december 2005

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Heidi Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.