1104/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Kommunikationsministeriets förordning om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 348/1994 och det sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka meteorologiska institutet tar ut en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) specialtjänster, som ges för upprätthållandet av försvarsberedskap,

2) obligatoriska eller rekommenderade vädertjänster för luftfart som baserar sig på konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949), samt

3) utredningar och utlåtanden, som ges för räddningsverksamhet och luftvårdsmyndigheter och som inte åsamkar enbart smärre kostnader.

2 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som meteorologiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) väder- och klimattjänstprodukter, som görs på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst,

2) utredningar, utlåtanden och undersökningar, som görs på beställning,

3) observations- och mätningsprestationer, som görs eller ges på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst med undantag av observationsprestationer som enligt internationell praxis och definition av meteorologiska världsorganisationen som lyder under FN skall distribueras gratis,

4) användning av lokaler som meteorologiska institutet besitter,

5) kopiering, annan avskrift och sändande av handlingar, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

6) andra specialtjänster och prestationer, som kunderna beställer eller som står till buds för kunder.

Meteorologiska institutet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enlig 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2007.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer (1064/1997).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.