1103/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 47 § 3 mom. och 47 a § 2 mom. lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådana de lyder i lag 1115/1999:

1 §
Serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för forskning

Ersättning för kostnader för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå enligt 47 § 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) betalas förutom till de serviceproducenter som nämns i 47 § 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård även till Kottby Rehabiliteringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är huvudman, ortopediska sjukhuset Orton, för vilket Invalidstiftelsen är huvudman, Reumastiftelsens sjukhus, för vilket Reumasäätiö är huvudman, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö är huvudman, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, samt Tekonivelsairaala Coxa Ab till den del universitetet i fråga har bedömt att de forskningsrapporter som utarbetats och publicerats vid dem uppfyller kraven i det ovan nämnda lagrummet.

2 §
Serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning

Ersättning för kostnader för specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare enligt 47 a § 2 mom. lagen om specialiserad sjukvård betalas förutom till de serviceproducenter som nämns i 47 a § 2 mom. lagen om specialiserad sjukvård även till Kottby Rehabiliteringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är huvudman, ortopediska sjukhuset Orton, för vilket Invalidstiftelsen är huvudman, Reumastiftelsens sjukhus, för vilket Reumasäätiö är huvudman, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö är huvudman, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda Kors är huvudman, samt Tekonivelsairaala Coxa Ab till den del universitetet har anlitat dem för specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2005.

Genom denna förordning upphävs förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1206/1999).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.