1102/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan mejerier beviljas transportbidrag för mjölk år 2005 så som bestäms i denna förordning.

Med mjölk avses i detta beslut helmjölk som insamlats hos producenterna.

2 §
Transportbidrag för mjölk

Till mejerier kan år 2005 beviljas transportbidrag för mjölk till ett belopp av sammanlagt högst 2,0 miljoner euro som följer:

mejeri milj. euro
Kainuun osuusmeijeri 0,624
Jk Juusto Kaira Oy 0,403
Osuuskunta Lapin maito 0,973

Om summan av det transportbidrag som med stöd av denna förordning och i övrigt har betalats eller skall betalas till bidragstagaren överstiger det belopp som föreskrivs i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

3 §
Betalning av transportbidrag för mjölk

Jord- och skogsbruksministeriet betalar in transportbidraget för mjölk på mottagarens bank- eller postgirokonto.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.