1100/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 10 a § i patientskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) 10 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 640/2000, som följer:

10 a §
Ersättningsförhöjning

En ersättningsförhöjning som understiger 4,6 euro betalas inte ut. Beloppet justeras årligen enligt den lönekoefficient som anges i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961). Det justerade beloppet avrundas till närmaste tio cent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna lag tillämpas också på patientskador som har inträffat före lagens ikraftträdande.

RP 178/2005
ShUB 39/2005
RSv 209/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.