1095/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om Banförvaltningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Banförvaltningscentralen

Banförvaltningscentralen är ett ämbetsverk som lyder under kommunikationsministeriet och som verkar som förvaltare av statens bannät.

2 §
Banförvaltningscentralens uppgifter

Banförvaltningscentralen skall sörja för underhållet av och säkerheten på statens bannät, utvecklingen av järnvägssystemet, tilldelningen av bankapacitet och det internationella samarbetet på området samt sköta de myndighetsuppgifter som har föreskrivits för centralen.

3 §
Direktion

Banförvaltningscentralens verksamhet styrs och övervakas av en direktion vars tillsättande, mandattid, sammansättning och uppgifter bestäms genom förordning av statsrådet.

4 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet bestäms om ledningen av Banförvaltningscentralen och skötseln av dess uppgifter, behandlingen och avgörandet av ärenden vid centralen samt bevakningen av ärenden hos andra myndigheter och vid förrättningar.

I Banförvaltningscentralens arbetsordning föreskrivs om centralens organisation och interna förvaltning i övrigt.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Genom denna lag upphävs lagen av den 7 mars 2003 om Banförvaltningscentralen (199/2003).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 148/2005
KoUB 22/2005
RSv 154/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.