1094/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om Järnvägsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Järnvägsverket

För uppgifter inom järnvägssäkerhet och järnvägsförvaltning finns Järnvägsverket, som är verksamt inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Järnvägsverkets uppgifter

Järnvägsverket skall sörja för den allmänna järnvägssäkerheten, de myndighetsuppgifter som föreskrivs för eller anvisas verket och det internationella samarbetet på området samt övervaka att säkerheten iakttas inom järnvägssystemet.

3 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet bestäms om ledningen av Järnvägsverket och skötseln av dess uppgifter, behandlingen och avgörandet av ärenden vid verket samt bevakningen av ärenden hos andra myndigheter och vid förrättningar.

I Järnvägsverkets arbetsordning föreskrivs om verkets organisation och interna förvaltning i övrigt.

4 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När denna lag träder i kraft överförs de vid Banförvaltningscentralen eller kommunikationsministeriet anhängiga ärenden som enligt denna lag eller någon annan lag ankommer på Järnvägsverket för behandling och avgörande vid Järnvägsverket. På motsvarande sätt överförs från Banförvaltningscentralen till Järnvägsverket de avtal och andra åtaganden såväl som övriga rättigheter och skyldigheter som hänför sig till de uppgifter som i enlighet med denna lag överförs till Järnvägsverket.

Den personal i tjänsteförhållande vid Banförvaltningscentralen som sköter de uppgifter som överförs till Järnvägsverket samt den personal i tjänsteförhållande som arbetar vid Banförvaltningscentralens kontrollavgiftsenhet övergår i anställning hos Järnvägsverket. Tjänsterna för den personal i tjänsteförhållande som överförs till Järnvägsverket blir vid denna lags ikraftträdande tjänster vid Järnvägsverket. Överföringen av tjänster kräver inte tjänstemännens samtycke, utom när tjänsterna flyttas till en annan ort. Den personal som överförs bibehåller sina rättigheter och skyldigheter från det tidigare anställningsförhållandet.

RP 148/2005
KoUB 22/2005
RSv 154/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.