1078/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om temporärt låglönestöd till arbetsgivare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbetsgivare som är antecknade i det arbetsgivarregister som avses i 31 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) arbetsgivare en arbetsgivare som avses i 14 § i lagen om förskottsuppbörd, med undantag för staten och dess inrättningar,

2) heltidsarbete arbete som under en kalendermånad utförs i minst 140 timmar, omfattande dels de arbetstimmar för vilka lön har betalats, dels de timmar som arbetsgivaren enligt lag eller kollektivavtal är skyldig att betala lön för även om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet,

3) lön lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd och i 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) och betalas av arbetsgivaren under en kalendermånad, med undantag för semesterpenning och semesterersättning; med lön avses dock inte lön som betalas till en skattskyldig som är bosatt i Finland eller någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §
Låglönestöd

Arbetsgivaren har rätt att få låglönestöd för en löneutbetalningsmånad om

1) den lön som under en kalendermånad betalas till en arbetstagare är högre än 900 euro och lägre än 2 000 euro,

2) lönen har betalats på grund av arbete som en arbetstagare har utfört under en kalendermånad då han eller hon har haft heltidsarbete eller lönen har betalats till en i 3 mom. avsedd arbetstagare med deltidspension, och

3) arbetstagaren senast under löneutbetalningsmånaden har fyllt 54 år.

Stödbeloppet uppgår till 44 procent av den del av den under kalendermånaden betalade lönen som överstiger 900 euro. Stödet uppgår dock till högst 220 euro. När lönen är högre än 1 600 euro minskar stödet med 55 procent för den del av lönen som överstiger 1 600 euro.

Då stödet beräknas anses i 2 § 3 punkten avsedd lön ökat med det belopp som fås när arbetstagarens deltidspension från samma månad multipliceras med två (kalkylerad lön) vara lönen för en arbetstagare med deltidspension enligt det lagstadgade förvärvspensionssystemet. Av det stöd som enligt 2 mom. beräknats på basis av den kalkylerade lönen får arbetsgivaren en andel som motsvarar den av arbetsgivaren till arbetstagaren betalda lönens relativa andel av den kalkylerade lönen.

Låglönestöd som fysiska personer får är skattefri inkomst, om stödet inte anknyter till den skattskyldiges näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk.

4 §
Hur beviljas stödet

Arbetsgivaren får på eget initiativ låta bli att till skatteförvaltningen betala ett belopp motsvarade stödet av de förskottsinnehållningar som arbetsgivaren har verkställt och anmält i en övervakningsdeklaration enligt 32 § i lagen om förskottsuppbörd. Om stödbeloppet är större än de förskott som arbetsgivaren har innehållit för samma kalendermånad kan han dra av den överskjutande delen från ett förskottsinnehållningsbelopp som betalas senare för samma kalenderår.

När en arbetsgivare inte har dragit av stödet från förskottsinnehållningarna för ett kalenderår betalar skatteförvaltningen det uteblivna stödet till arbetsgivaren. Skatteförvaltningen betalar inget stöd om beloppet under kalenderåret är lägre än 100 euro. Ingen ränta betalas på beloppet.

I fråga om stöd som grundar sig på lön till en begränsat skattskyldig beviljas stödet enligt vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. på den källskatt som arbetsgivaren innehåller.

5 §
Hur inverkar andra stöd

En arbetsgivare har inte rätt att få låglönestöd om han för samma arbetstagare under samma tid har fått lönesubvention i enlighet med lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

6 §
Tillgodoräknande av förskottsinnehållning

Utan hinder av stödet räknas förskottsinnehållningarna arbetstagaren till godo till fullt belopp i beskattningen enligt vad som bestäms i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

7 §
Deklarationsskyldighet

Arbetsgivaren skall med en övervakningsdeklaration enligt 32 § i lagen om förskottsuppbörd till skatteförvaltningen anmäla det belopp som han låter bli att betala på grundval av 4 §. Vidare skall arbetsgivaren med en årsdeklaration med stöd av 15 § i lagen om beskattningsförfarande för skatteförvaltningen i fråga om varje arbetstagare specificera beloppet på den lön som avses i 2 § 3 mom. och stödbeloppet för varje löneutbetalningsmånad som berättigar till stöd samt antalet arbetstimmar som arbetstagaren har utfört de kalendermånader under vilka det arbete har utförts för vilket den stödberättigande lönen har betalats.

Beloppet av den lön som avses i 2 § 3 punkten och den kalkylerade lönen samt stödbeloppet för varje löneutbetalningsmånad som berättigar till stöd skall med avvikelse från 1 mom. med årsdeklaration anges i fråga om arbetstagare med deltidspension enligt 3 § 3 mom.

Det belopp som arbetsgivaren på grundval av 4 § låter bli att betala skall påföras arbetsgivaren för betalning om han med uppsåt eller av grov vårdslöshet försummar att lämna en årsdeklaration enligt 1 eller 2 mom. eller lämnar en årsdeklaration med väsentliga fel och han inte har följt en uppmaning att lämna en deklaration eller att komplettera deklarationen när uppmaningen bevisligen har sänts.

8 §
Löne- och arbetstidsbokföring

Arbetsgivaren skall ordna sin löne- och arbetstidsbokföring så att det för varje arbetstagare framgår den stödberättigande lönen och antalet arbetstimmar som arbetstagaren har utfört de kalendermånader under vilka det arbete har utförts för vilket den stödberättigande lönen har betalats.

I fråga om arbetstagare med deltidspension enligt 3 § 3 mom. skall arbetsgivarens bokföring med avvikelse från 1 mom. innehålla uppgifter om arbetstagarens rätt till deltidspension samt om beloppet av deltidspensionen och den i 2 § 3 punkten avsedda lön som berättigar till stöd.

9 §
Missbruk av stödet

Om lönen i syfte att få stöd är uppdelad på flera månader eller på flera arbetsgivare inom samma intressesfär eller om någon annan liknande åtgärd har vidtagits och det uppenbara syftet är att arbetsgivaren skall komma i åtnjutande av låglönestödet, skall stödbeloppet bedömas som om åtgärden inte hade vidtagits.

10 §
Redovisning av stödet

Med stöd av lagen om skatteredovisning (532/1998) adderas ett belopp som motsvarar den förskottsinnehållning som arbetsgivaren med stöd av 4 § 1 mom. låter bli att betala i form av en rättelse till det intag som redovisas till skattetagarna. Beloppet adderas till intaget i samband med månadsredovisningen månaden efter den då övervakningsdeklarationen lämnats. På det adderade beloppet tillämpas vad som någon annanstans i lag bestäms om förskottsinnehållning.

Ett belopp som motsvarar den källskatt som arbetsgivaren med stöd av 4 § 3 mom. inte har betalat adderas som rättelse till intaget av källskatt. På det belopp som adderats till det intag som skall intäktsföras tillämpas vad som någon annanstans i lag bestäms om källskatt.

I statsbudgeten tas ett förslagsanslag in för finansiering av det stöd som arbetsgivaren med stöd av 4 § 1 och 3 mom. får på eget initiativ och för betalning av det uteblivna stöd som avses i 4 § 2 och 3 mom.

Stöd som återkrävs bokförs som inkomst för staten.

11 §
Tillämpning av vissa lagar

Utöver vad som bestäms i denna lag gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om förskottsinnehållningar i lagen om förskottsuppbörd eller med stöd av den för försummelse, ändringssökande och annat förfarande i samband med stödet.

I fråga om stöd som grundar sig på lön till en begränsat skattskyldig gäller vad som föreskrivs om källskatt i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och med stöd av den i tillämpliga delar för försummelse, ändringssökande och annat förfarande i samband med stödet.

Vid försummelse av årsdeklarationen tillämpas bestämmelserna om försummelseavgift i lagen om beskattningsförfarande.

12 §
Närmare bestämmelser

Skattestyrelsen meddelar närmare bestämmelser om de deklarationer som arbetsgivaren skall lämna om låglönestödet.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till och med den 31 december 2010.

Vad som i 5 § bestäms om lönestödets inverkan tillämpas också på det sysselsättningsstöd och sammansatta stöd som arbetsgivaren har fått med stöd av de bestämmelser i lagen om offentlig arbetskraftsservice och lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Denna lag tillämpas på löner som betalas 2006―2010.

RP 146/2005
FiUB 25/2005
RSv 155/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.