1069/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 17 § 3 mom., 4 a kap. och 45 a §,

sådana de lyder, 17 § 3 mom. i lag 1150/1996, 4 kap. jämte ändringar och 45 a § i lagarna 1364/2004 och 1369/2004,

ändras 11 § 2 mom., 12 § 1―3 mom., rubriken för 15 §, 15 § 1 mom., 16 och 16 a § samt 16 b § 1 mom. och 18 §,

sådana de lyder, 11 § 2 mom., 12 § 1―3 mom., rubriken för 15 §, 15 § 1 mom. samt 16 och 16 a § sådana de lyder i nämnda lag 1150/1996 samt 16 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 1145/2000, samt 18 § sådan den lyder i nämnda lag 1150/1996 och i lagarna 974/1998, 1409/2001 och 1290/2004, samt

fogas till lagen nya 15 a, 15 b och 18 a § som följer:

11 §
Kalkylerade kostnader

Dessutom godkänns de kalkylerade kostnaderna för socialvården för beräkningen av de kostnader per invånare och per arbetslös som bestäms på grundval av arbetslösheten samt för beräkningen av de kostnader per invånare som bestäms på grundval av handikapp och behovet av barnskydd. De kalkylerade kostnaderna för hälsovården godkänns för beräkningen av de kostnader per invånare som bestäms på grundval av sjukfrekvensen.

12 §
Statsandel till kommuner

Statsandelen för driftskostnader är skillnaden mellan de kalkylerade kostnader som fastställts för kommunen och självfinansieringsandelen. De kalkylerade kostnaderna fastställs på grundval av bestämningsfaktorerna för socialvården och hälsovården var för sig samt kommunens avsides läge. Bestämningsfaktorer är invånarantal, åldersstruktur, den andel av den sysselsatta arbetskraften som arbetar i service- och förädlingsbranscherna, arbetslöshet, sjukfrekvens, antalet gravt handikappade och behovet av barnskydd samt avsides läge så som bestäms nedan i denna lag.

De kalkylerade kostnaderna för socialvården fås genom att de kalkylerade kostnaderna enligt åldersgrupp multipliceras med antalet personer i åldersgruppen i fråga samt genom att de kalkylerade kostnaderna för 0―6-åringarna dessutom multipliceras med dagvårdskoefficienten och genom att de erhållna beloppen adderas enligt åldersgrupp. Arbetslöshetens inverkan på kostnaderna beräknas genom att den kalkylerade kostnaden per invånare multipliceras med kommunens invånarantal och arbetslöshetskoefficienten samt genom att den kalkylerade kostnaden per arbetslös särskilt multipliceras med antalet arbetslösa i kommunen. De kostnader som bestäms på grundval av behovet av barnskydd beräknas genom att den kalkylerade kostnaden per invånare multipliceras med kommunens invånarantal och barnskyddsskoefficienten. Antalet handikappades inverkan på kostnaderna erhålls genom att den kalkylerade kostnaden per invånare multipliceras med kommunens invånarantal och handikappkoefficienten. Det totala beloppet av de kalkylerade kostnaderna för socialvården erhålls som summan av de belopp som bestämts på grundval av åldersstrukturen, arbetslösheten, handikapp och barnskyddet.

De kalkylerade kostnaderna för hälsovården fås genom att de kalkylerade kostnaderna enligt åldersgrupp multipliceras med antalet personer i åldersgruppen i fråga. De kostnader som bestäms på grundval av sjukfrekvensen beräknas genom att det belopp som bestämts särskilt per invånare multipliceras med kommunens invånarantal och sjukfrekvenskoefficienten. De kalkylerade kostnaderna för hälsovården erhålls som summan av de kostnader som bestämts enligt åldersgrupp och på grundval av sjukfrekvensen.


15 §
Dagvårdskoefficient

Dagvårdskoefficienten uträknas genom att den andel av kommunens sysselsatta arbetskraft som arbetar i service- och förädlingsbranscherna divideras med motsvarande andel för hela landet.


15 a §
Handikappkoefficient

Handikappskoefficienten uträknas genom att det totala antalet personer i kommunen som får vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen (347/1956), vårdbidrag enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/1969), handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/1988) samt institutionsvård på grund av handikapp divideras med kommunens invånarantal samt genom att den erhållna andelen divideras med motsvarande andel för hela landet. Vid beräkningen av antalet personer som får vårdbidrag för pensionstagare och handikappbidrag beaktas inte personer som fått dietersättning.

När koefficienten fastställs används uppgifterna i 1 mom. för det år som började två år före verksamhetsåret.

15 b §
Barnskyddskoefficient

Barnskyddskoefficienten uträknas genom att antalet omhändertaganden av barn i kommunen enligt barnskyddslagen (683/1983) divideras med kommunens invånarantal och genom att den erhållna andelen divideras med motsvarande andel för hela landet. När koefficienten uträknas är antalet omhändertaganden i kommunen 2, om antalet omhändertaganden varit högst 4.

När koefficienten fastställs används uppgifterna om omhändertagande för det år som började två år före verksamhetsåret.

16 §
Fjärrortskoefficient

Fjärrortskoefficienten är 1,05, 1,08, 1,10 eller 1,17. Genom förordning av statsrådet fastställs de kommuner som har en fjärrortskoefficient och storleken på varje kommuns fjärrortskoefficient.

Kommunens fjärrortskoefficient är 1,05 om det fjärrortstal och som avses i 10 § i lagen om statsandelar till kommunerna och som bestäms för kommunen på grundval av det lokala och regionala befolkningsunderlaget är 0,5―0,99. Koefficienten för kommuner vars fjärrortstal är 1,00―1,49 är 1,08. Om kommunens fjärrortstal är 1,50 eller större är kommunens fjärrortskoefficient 1,17.

Om minst hälften av invånarna i en skärgårdskommun som avses i 9 § 1 mom. i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) i början av det år som föregick verksamhetsåret bodde utan fast vägförbindelse till fastlandet, är en sådan kommuns fjärrortskoefficient 1,10. Om en kommun även är berättigad till den fjärrortskoefficient som avses i 2 mom., fastställs kommunens fjärrortskoefficient enligt det alternativ som är fördelaktigare för kommunen.

16 a §
Uträkning av koefficienterna i vissa fall

Om det vid uträkningen av de koefficienter som avses i 13―15, 15 a och 15 b samt 16 § inte finns uppgifter tillgängliga för den tidpunkt som avses i nämnda paragrafer, används vid uträkningen av koefficienterna i stället de uppgifter som senast erhållits före den tidpunkt som avses i paragrafen i fråga.

16 b §
Bestämmande av vissa koefficienter och beaktande av antalet arbetslösa vid ändring i kommunindelningen

I samband med ändring i kommunindelningen enligt 22 a § i lagen om statsandelar till kommunerna tillämpas vid beräkningen av statsandelarna för det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft de koefficienter som avses i 13―15, 15 a och 15 b samt 16 § i denna lag och som baserar sig på kommunindelningen året innan. När statsandelarna för senare år beräknas används uppgifterna för de nya eller utvidgade kommunerna vid beräkningen av koefficienterna.


18 §
Statsandel för kommunernas driftskostnader för social- och hälsovården

Kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården fördelas åren 2006―2007 mellan kommunerna och staten så att kommunernas andel av de kostnader som bestäms enligt denna lag är 67,78 procent och statens andel 32,22 procent.

Kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna justeras vart fjärde år (justeringsår) så som föreskrivs i 6 § i lagen om statsandelar till kommunerna.

18 a §
Justering av de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården

I anslutning till justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna justeras de kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelarna så att de stämmer överens med de förverkligade kostnaderna. Vid justeringen av kostnaderna beaktas driftskostnaderna för ordnande av verksamheter enligt de speciallagar som ligger till grund för statsandelarna för den kommunala social- och hälsovården. I driftskostnaderna ingår inte kostnader för anläggningsprojekt, mervärdesskattens andel, kalkylerade räntor och avskrivningar, låneskötselkostnader eller andra motsvarande poster.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. justeras årligen de kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen i enlighet med förändringarna i kostnadsnivån så som bestäms i 3 § i lagen om statsandelar till kommunerna.

Vid justeringen av kostnadsfördelningen används uppgifterna om faktiska kostnader för det år som började två år före verksamhetsåret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Utan hinder av 18 och 18 a § tillämpas på justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna fram till utgången av 2007 de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. Kommunernas och statens andelar av kostnaderna för social- och hälsovården bestäms dock så som föreskrivs i 18 § 1 mom.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2005
FvUB 24/2005
RSv 191/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.