1068/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996) 4 § 3 mom. samt 5 och 29 §,

av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1102/1997,

ändras 3 §, 4 § 2 mom., 6 §, 8 § 3 mom. 9 och 11 §, 13 § 2 mom., 16 § 3 mom. och 27 §,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 9 § sådan den lyder i lag 1360/2001, 16 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1102/1997 samt 27 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i lag 1061/1998, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 1360/2001, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 12 a § som följer:

3 §
Grunderna för fastställande av statsandelarna

De genomsnittliga belopp eller kalkylerade kostnader som används som grund för statsandelarna eller för bestämmandet av dem fastställs årligen för det följande finansåret. Härvid beaktas

1) de beräknade förändringarna i omfattningen och arten av statsandelsåliggandena så som bestäms i 4 § 1 mom.,

2) de beräknade förändringarna i kostnadsnivån så som bestäms i 4 § 2 mom.,

3) skillnaden mellan förändringarna i den faktiska kostnadsnivån under finansåret före fastställelseåret och den beräkning som gjorts för året enligt 2 punkten, samt

4) de justeringar som i enlighet med 6 § görs vart fjärde år för att justera kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna.

4 §
Förändring i statsandelsåliggandena och kostnadsnivån

Förändringen i kostnadsnivån bestäms enligt prisindexet för basservicen. Indexet grundar sig på förändringen i kostnadsnivån viktad med driftskostnaderna för social- och hälsovården samt för undervisnings- och kulturverksamheten så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

6 §
Justering av kostnadsfördelningen

Kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna justeras på riksnivå som en helhet vart fjärde år så som bestäms i 2―4 mom.

Vid justeringen av kostnadsfördelningen justeras de uppgiftsbaserade kalkylerade kostnader och priser per enhet som används som grund för statsandelen samt de genomsnittliga belopp som används som grund för dessa i enlighet med de faktiska kostnaderna så som bestäms i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Till de kalkylerade kostnaderna räknas inte kostnader för anläggningsprojekt och andra kostnader för kulturverksamhet än de som följer av biblioteksväsendet, inte heller mervärdesskatt eller kalkylerade räntor, låneskötselkostnader, avskrivningar eller motsvarande poster, om inte något annat bestäms särskilt i nämnda lagar.

Staten deltar i de kalkylerade kostnader och priser per enhet som avses i 2 mom. med procentandelar, om vilka bestäms i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

De kalkylerade kostnader och priser per enhet som avses i 2 mom. fastställs och de statsandelsprocenter som avses i 3 mom. bestäms för finansåret och för de tre följande åren.

8 §
Hur den allmänna statsandelen bestäms

Till det belopp som fås på detta sätt läggs de belopp som bestäms enligt de miljötillägg som definieras i 9―12 och 12 a §. Skärgårdstillägg eller fjärrortstillägg betalas alternativt till kommunen beroende på vilket av dem som är fördelaktigare för kommunen. Till kommuner med skärgårdsdelar betalas dock samtidigt både skärgårdstillägg och fjärrortstillägg.

9 §
Skärgårdstillägg

De i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) avsedda kommuner där minst hälften av befolkningen bor utan fast vägförbindelse till fastlandet, får som skärgårdstillägg ett belopp som är sju gånger den allmänna statsandelens grunddel och övriga skärgårdskommuner ett belopp som är fyra gånger den allmänna statsandelens grunddel.

De kommuner med skärgårdsdelar som avses i den lag som nämns i 1 mom. får som skärgårdstillägg ett belopp som fås genom att produkten av antalet personer som bor i skärgården och det genomsnittliga beloppet av den allmänna statsandelen multipliceras med talet 1,5. Om antalet invånare i skärgårdsdelarna är minst 1 200, beviljas kommunen som skärgårdstillägg ett belopp som motsvarar grunddelen för kommunens allmänna statsandel.

10 §
Fjärrortstillägg

Utan hinder av 1 mom. får en kommun vars befolkningstäthet per landkvadratkilometer vid ingången av det år som föregår finansåret är högst 0,5 som fjärrortstillägg ett belopp som är nio gånger den allmänna statsandelens grunddel.

11 §
Tätortsstrukturtillägg

Kommuner vilkas tätortsbefolkning överstiger 40 000 personer beviljas på basis av antalet personer som bor i tätort ett tätortsstrukturtillägg, som fås genom att produkten av antalet personer som bor i tätort och det genomsnittliga beloppet av den allmänna statsandelen multipliceras med följande koefficienter:

Tätortsbefolkningens storlek koefficient
40 000― 99 999 0,75
100 000―199 999 0,70
200 000― 0,01

Bestämmelser om grunderna för beräkning av tätortsbefolkningens storlek utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 a §
Tillägg på grund av förändringar i invånarantal

Kommuner vilkas invånarantal under de tre år som föregår finansåret sammanlagt har förändrats med minst sex procent får som tillägg på grund av förändringar i invånarantal ett belopp som är den allmänna statsandelens grunddel multiplicerad med talet 1,39.

13 §
Finansieringsunderstöd

Villkor för att finansieringsunderstöd skall beviljas är att kommunen har antagit en plan över åtgärder som skall vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Planen skall bifogas ansökan om understöd. Statsbidragsmyndigheten kan för beviljandet och användningen av understöd även ställa andra villkor som hänför sig till kommunens ekonomi. Om planen eller de villkor som ställts inte har iakttagits, kan finansieringsunderstödet under de följande åren utebli eller beviljas till nedsatt belopp.

16 §
Beviljande av statsandel och finansieringsunderstöd samt fastställande av den på skatteinkomsterna baserade utjämningen av statsandelarna

Finansieringsunderstöd skall sökas före den tidpunkt som statsbidragsmyndigheten beslutat.

27 §
Belopp som ligger till grund för allmän statsandel

Det genomsnittliga belopp som används som grund för den allmänna statsandelen 2006 är 27,81 euro per invånare.

Den allmänna statsandel som beviljas kommunen minskas från och med 2006 med 10,75 euro per kommuninvånare på grund av sparbeslut som genomförts i den offentliga ekonomin 1997 och 1998 samt de förändringar i grunderna för fastställande av allmän statsandel som träder i kraft 2006.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Bestämmelserna i 3 § om grunderna för fastställande av statsandelar och i 6 § om justering av kostnadsfördelningen tillämpas första gången vid fastställandet av statsandelar för 2008. Vid fastställandet av statsandelar för 2006 och 2007 tillämpas till denna del de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Det prisindex för basservicen som föreskrivs i 4 § 2 mom. tillämpas första gången vid fastställandet av statsandelar för 2006.

Den förändring i statsandelarna till kommunerna som föranleds av de förändringar i statsandelsgrunderna som trädde i kraft vid denna lags ikraftträdande utjämnas 2006―2008 så som bestäms i detta moment samt i 5 och 6 mom. Vid beräkningen av utjämningen beaktas de förändringar i statsandelsgrunderna som föranleds av denna lag samt lagen om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (1069/2005). Dessutom beaktas de förändringar i statsandelsgrunderna för den grundläggande utbildningen och biblioteken som föranleds av lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1071/2005) samt de förändringar i statsandelarna för folkhögskolorna som föranleds av lagen om ändring av lagen om fritt bildningsarbete (1200/2005).

Statsandelarna till kommuner som på grund av de i 4 mom. avsedda förändringarna i statsandelsgrunderna förlorar statsandelar ökas så att förlusten per invånare är högst 50 euro 2006, högst 100 euro 2007 och högst 150 euro 2008. Statsandelarna till kommuner som får mera statsandelar minskas åter så att ökningen av statsandelar per invånare är högst 100 euro 2006, högst 200 euro 2007 och högst 300 euro 2008. I fråga om betalningen av statsandelstilläggen samt uppbörden och inriktandet av minskningarna till olika förvaltningsområden gäller vad som bestäms i 17 § i lagen om statsandelar till kommunerna.

De tillägg och minskningar i statsandelarna som avses i 5 mom. beräknas på ett belopp som fås när det sammanlagda belopp av statsandelar för 2005 som beräknas för kommunen på de nya bestämningsgrunder som tillämpas på kommunen från och med det år denna lag träder i kraft minskas med de statsandelar som kommunen beviljats 2005 för den verksamhet som avses i 4 mom. Som grund för beräkningen används kommunernas invånarantal vid ingången av 2004 samt samma antal elever, studerande, undervisningstimmar och årsverken som använts vid fastställandet av statsandelarna för 2005.

RP 88/2005
FvUB 24/2005
RSv 191/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.