1053/2005

Given i Helsingfors den 13 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning och om klassificering samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom. och 13 § 4 mom. i gentekniklagen av den 17 mars 1995 (377/1995), sådana de lyder i lag 847/2004:

1 §
Minimikrav vid riskbedömningen

Vid riskbedömningen av innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer skall verksamhetsidkaren iaktta åtminstone det som föreskrivs i 2―11 §.

2 §
Allmänna principer vid riskbedömningen

Vid riskbedömningen skall man identifiera sådana potentiellt skadliga egenskaper hos den genetiskt modifierade organismen som uppstår till följd av den genetiska modifieringen eller modifieringar i mottagarorganismens tidigare egenskaper. Som potentiellt skadliga effekter anses

1) sjukdom hos människa, inklusive allergiframkallande eller toxiska effekter,

2) sjukdom hos djur eller växter,

3) skadliga effekter som en följd av oförmåga att behandla sjukdom eller erbjuda effektiv profylax,

4) skadliga effekter som en följd av etablering i eller spridning till miljön, samt

5) skadliga effekter som en följd av naturlig överföring av infört genetiskt material till andra organismer.

Riskbedömningen skall grundas på

1) identifiering av alla potentiellt skadliga effekter, särskilt de som har samband med

a) mottagarmikroorganismen,

b) det införda genetiska material som härstammar från en givarorganism,

c) vektorn,

d) givarmikroorganismen, så länge som givarmikroorganismen används under verksamheten, och

e) den genetiskt modifierade mikroorganism som blir resultatet,

2) karakteristik av verksamheten,

3) hur allvarliga de potentiellt skadliga effekterna är, samt

4) sannolikheten för att de potentiellt skadliga effekterna verkligen uppstår.

3 §
Olika steg i riskbedömningen

Riskbedömningen består av två stadier där man i:

1) det första stadiet först identifierar de potentiellt skadliga effekterna hos den genetiskt modifierade mikroorganismen och fastställer en inledande klassificering av innesluten användning av den genetiskt modifierade mikroorganismen (klasserna 1―4) med beaktande av hur allvarliga de potentiellt skadliga effekterna är och därefter med beaktande av verksamhetens art och omfattning bedömer sannolikheten för att skadliga effekter uppkommer till följd av exponering av människor och miljön samt fastställer isoleringsåtgärder enligt den inledande klassificeringen, samt

2) andra stadiet först fastställer den slutliga klassificeringen av innesluten användning och de isoleringsåtgärder som krävs för användningen och därefter ser över ändamålsenligheten av den slutliga klassificeringen och av de slutliga isoleringsåtgärderna genom upprepning av första skedet.

Bestämmelser om första stadiet finns i 4―9 § och om andra stadiet i 10 och 11 §.

4 §
Identifiering av skadliga egenskaper

Vid identifieringen av potentiella skadliga egenskaper hos den genetiskt modifierade mikroorganismen skall beträffande mottagarorganismen vid behov beaktas

1) typ av sjukdomsframkallande förmåga och virulens, infektiositet, allergiframkallande förmåga, toxicitet och vektorer för överföring av sjukdomar,

2) typ av naturligt förekommande vektorer och adventiva faktorer, om dessa vektorer och faktorer kan mobilisera det införda genetiska materialet, samt mobiliseringfrekvens,

3) handikappande mutationers art och stabilitet,

4) tidigare gentekniska modifieringar,

5) spektrum av värdorganismer,

6) betydelsefulla fysiologiska egenskaper, som kan ändras i den slutgiltiga genetiskt modifierade mikroorganismen, samt, om det är relevant, deras stabilitet,

7) naturlig livsmiljö och geografisk spridning,

8) signifikant medverkan i miljöprocesser, såsom kvävefixering eller pH-reglering,

9) interaktion med och effekter på andra organismer i miljön, inklusive sannolika konkurrensegenskaper samt sjukdomsframkallande och symbiotiska egenskaper,

10) förmåga att bilda överlevnadsstrukturer, såsom sporer eller sklerotier.

Vid identifieringen av potentiella skadliga egenskaper hos den genetiskt modifierade mikroorganismen skall beträffande givarorganismen vid behov följande aspekter beaktas, om det är fråga om ett fusionsexperiment eller om den införda sekvensens egenskaper inte är exakt definierade:

1) typ av sjukdomsframkallande förmåga och virulens, infektiositet, toxicitet och vektorer för överföring av sjukdomar,

2) följande faktorer som hänför sig till typ av naturligt förekommande vektorer i givarorganismen:

a) sekvens,

b) mobiliseringsfrekvens och specificitet, och

c) resistens mot antimikrobiella medel, inklusive förekomst av gener som medför resistens mot antibiotika,

3) spektrum av värdorganismer, och

4) andra betydelsefulla fysiologiska egenskaper.

Vid identifieringen av potentiella skadliga egenskaper hos den genetiskt modifierade mikroorganismen skall beträffande den införda sekvensen vid behov beaktas

1) den införda sekvensens identitet och funktion,

2) uttrycksnivå för det nya genetiska materialet,

3) det genetiska materialets källa, och i förekommande fall givarorganismernas identitet och egenskaper,

4) eventuella tidigare gentekniska modifieringar, och

5) det införda genetiska materialets placering med beaktande av att den införda sekvensen eventuellt aktiverar eller deaktiverar mottagarorganismens gener.

Vid identifieringen av potentiella skadliga egenskaper hos den genetiskt modifierade mikroorganismen skall beträffande vektorn vid behov beaktas

1) vektorns typ och källa,

2) struktur hos och mängd av den nukleinsyra från vektor och givarorganism som finns kvar i den genetiskt modifierade mikroorganismens slutliga konstruktion, samt

3) den införda vektorns mobiliseringsfrekvens och förmåga till överföring av genetiskt material, om vektorn förekommer i den slutliga genetiskt modifierade mikroorganismen.

Vid identifieringen av potentiella skadliga egenskaper hos den resulterande genetiskt modifierade mikroorganismen skall vid behov beaktas

1) följande aspekter som rör människors hälsa:

a) förväntade toxiska eller allergiframkallande effekter av den genetiskt modifierade mikroorganismen och dess metaboliska produkter,

b) jämförelse mellan den modifierade mikroorganismen och mottagarorganismen eller moderorganismen vad gäller sjukdomsframkallande förmåga, och

c) förväntad koloniseringsförmåga,

2) följande aspekter som rör människors hälsa, om mikroorganismen är sjukdomsframkallande hos immunkompetenta människor:

a) sjukdomar som mikroorganismen ger upphov till och sjukdomsmekanism inklusive invasionsförmåga och virulens,

b) infekterande dos,

c) möjliga förändringar av infektionsväg eller vävnadsspecificitet,

d) förmåga att överleva utanför mänsklig värd,

e) biologisk stabilitet,

f) mönster för antibiotikaresistens,

g) allergiframkallande förmåga,

h) toxicitet, och

i) tillgång till adekvat sjukdomsbehandling och profylax, samt

3) följande miljöaspekter:

a) ekosystem till vilka mikroorganismen oavsiktligt kan spridas från den inneslutna användningen,

b) den modifierade mikroorganismens förväntade överlevnadsförmåga, reproduktion och spridning i ifrågavarande ekosystem,

c) förväntade resultat av interaktion mellan den modifierade mikroorganismen och de organismer eller mikroorganismer som kan exponeras vid oavsiktliga utsläpp i miljön,

d) kända eller förutsedda effekter på växter och djur såsom sjukdomsframkallande förmåga, toxicitet, allergiframkallande förmåga, sjukdomsbärande vektor, förändrade resistensmönster mot antibiotika, förändrad tropism eller värdspecificitet och kolonisering, samt

e) känd eller förutsedd medverkan i biogeokemiska processer.

5 §
Inledande klassificering av den genetiskt modifierade mikroorganismen

För den inledande klassificeringen av den genetiskt modifierade mikroorganismen skall de risker som eventuellt förknippas med mottagarorganismen, givarorganismen, vektorn eller den införda sekvensen identifieras. Vid identifieringen kan man använda de allmänna kriterier för klass 1 som anges i 3 mom. samt aktuella nationella och internationella klassificeringssystem, så som social- och hälsovårdsministeriets beslut 229/1998. De isolerings- och andra skyddsåtgärder som anges i tabellerna 1―4 i bilagan till denna förordning kan användas som referensåtgärder när det skall avgöras om det krävs strängare isolerings- och andra skyddsåtgärder för kontrollen av identifierade skadliga effekter.

Risken för att skadliga egenskaper hos en genetiskt modifierad mikroorganism skall vålla skada bedöms utgående från hur allvarliga effekterna är och med beaktande av alla biologiska egenskaper som minskar risken för att skada skall uppstå, såsom handikappande mutationer. Bedömningen av hur allvarliga de skadliga effekterna är och bedömningen av sannolikheten för dem skall göras oberoende av varandra så att bedömningen av hur allvarliga effekterna är, inte baserar sig på hur sannolikt det är att skadliga effekter uppkommer i ett givet fall. I den inledande klassificeringen av en genetiskt modifierad mikroorganism skall bedömas hur allvarliga de skadliga effekterna kan vara. Dessutom skall det säkerställas att alla aspekter av de skadliga effekterna på människors hälsa och miljön beaktas.

I allmänhet betraktas endast genetiskt modifierade mikroorganismer som uppvisar följande kännetecken som lämpliga att placeras i klass 1 i enlighet med 13 § i gentekniklagen (377/1995):

1) det är inte sannolikt att mottagar- eller modermikroorganismen förorsakar sjukdom hos människor eller hos sådana djur eller växter som befinner sig i en miljö som sannolikt kan komma att exponeras,

2) vektorn och den införda sekvensen är av sådan art att de inte förser den genetiskt modifierade mikroorganismen med en fenotyp som kan antas kunna förorsaka sjukdom hos människor eller hos sådana djur eller växter som befinner sig i en miljö som sannolikt kan komma att exponeras eller som kan antas kunna medföra skadliga effekter för miljön,

3) det är inte sannolikt att den genetiskt modifierade mikroorganismen förorsakar sjukdom hos människor eller hos sådana djur eller växter som befinner sig i en miljö som sannolikt kan komma att exponeras eller att den medför skadliga effekter för miljön.

6 §
Principer för bedömning av sannolikheten för skadliga effekter

Vid bedömningen av sannolikheten för skadliga effekter är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid i vilken mån och på vilket sätt människor och miljö exponeras för en genetiskt modifierad mikroorganism. Sannolikheten för att människor eller miljö exponeras för genetiskt modifierade mikroorganismer beror på den verksamhet som medför exponering och de isoleringsåtgärder som tillämpas vid de arbeten som medför exponering. I den slutgiltiga klassificeringen och vid valet av isoleringsåtgärder skall verksamhetens särdrag beaktas. Vid bedömningen av sannolikheten för att människor och miljö exponeras skall hänsyn tas till verksamhetens art och omfattning. Dessutom påverkar verksamhetens art och omfattning också valet av riskhanteringsförfaranden. Riskbedömningen skall särskilt beakta avfalls- och avfallsvattenhanteringen.

7 §
Den planerade användningens art vid bedömningen av sannolikheten för skadliga effekter

Vid bedömningen av sannolikheten för skadliga effekter skall beaktas att den planerade användningens art påverkar risknivån och tillämpningen av de skyddsåtgärder genom vilka den risk som är förknippad med en modifierad mikroorganism kan minskas i tillräcklig utsträckning. Arbetets art avgör också delvis vilken av tabellerna 1―4 i bilagan till denna förordning som omfattar de lämpligaste isolerings- och skyddsåtgärderna.

Det är osannolikt att en detaljerad riskbedömning behövs för varje enskilt förfarande i laboratorieverksamhet där det är väl känt hur standardiserade laboratorieförfaranden påverkar exponeringen, om inte den använda organismen är mycket farlig. En detaljerad bedömning kan dock behövas i samband med förfaranden som inte är rutin eller förfaranden som kan ha betydande inverkan på risknivån, såsom förfaranden vid vilka det bildas aerosoler.

8 §
Koncentrationerna och verksamhetens omfattning vid bedömningen av sannolikheten för skadliga effekter

Vid bedömningen av sannolikheten för skadliga effekter skall beaktas att koncentrerade kulturer kan medföra exponering för höga koncentrationer av genetiskt modifierade mikroorganismer, i synnerhet i samband med åtgärder längre fram i processen. Dessutom skall uppmärksamhet fästas vid åtgärdens omfattning och frekvensen med vilken en process upprepas. Härvid skall beaktas att bristfälliga isoleringsåtgärder i samband med en omfattande verksamhet kan öka sannolikheten för exponering. Verksamhetens omfattning avgör också delvis vilken av tabellerna i bilagan till denna förordning som omfattar de lämpligaste isolerings- och andra skyddsåtgärderna.

9 §
Uppgifter om kulturen vid bedömningen av sannolikheten för skadliga effekter

Vid bedömningen av sannolikheten för skadliga effekter skall uppmärksamhet fästas vid tillförlitligheten hos odlingsbehållare och annan kulturutrustning samt risken för störningar i arbetet, om brister i utrustningen kan leda till att människor och miljö exponeras i stor utsträckning för farliga genetiskt modifierade mikroorganismer. Om oavsiktliga utsläpp kan förväntas förekomma, kan ytterligare isoleringsåtgärder vara nödvändiga. Även standardiserade arbetsmetoder, såsom centrifugering och ultraljudsbehandling, har stor inverkan på isoleringsåtgärdernas effektivitet.

Förutom fysikaliska isoleringsmetoder kan biologiska och kemiska åtgärder utgöra en viktig del av de isoleringsåtgärder som krävs och påverka sannolikheten för skadliga effekter. Som biologiska isoleringsåtgärder kan användas bland annat sådana auxotrofa mutanter som kräver tillsats av särskilda tillväxtfaktorer för att kunna växa. Som kemiska isoleringsåtgärder kan änvändas bland annat desinficerande lösningar i avloppssystemet.

Följande faktorer skall, där så är lämpligt, beaktas vid bedömningen av hur den mottagande miljöns egenskaper påverkar sannolikheten för skadliga effekter och därmed också risknivån och valet av isoleringsåtgärder:

1) miljö som eventuellt kan komma att exponeras; den miljö som riskerar att exponeras begränsas i de flesta fall till arbetsmiljön och området närmast anläggningen, men det kan bli nödvändigt att också beakta exponering av en vidare omgivning; miljöexponeringens omfattning kan påverkas av verksamhetens art och omfattning men även alla de sätt på vilka genetiskt modifierade mikroorganismer kan överföras till omgivningen skall beaktas. Hit hör fysiska överföringssätt såsom lokala avlopp, vattendrag, avfallshantering och luftströmmar samt biologiska vektorer såsom insekter och andra djur,

2) förekomsten av arter som är mottagliga för skadliga effekter,

3) möjligheten att den genetiskt modifierade mikroorganismen kan överleva i miljön, och

4) effekter på de fysikalisk-kemiska egenskaperna; utöver direkta skadliga effekter av en genetiskt modifierad mikroorganism skall även indirekta skadliga effekter av betydande förändringar av de fysikalisk-kemiska egenskaperna och den ekologiska jämvikten i den omgivande miljöns mark och vatten beaktas.

10 §
Beslut om slutgiltig klassificering av den genetiskt modifierade mikroorganismen och om slutgiltiga isoleringsåtgärder

Beslut om den slutgiltiga klassificeringen av den genetiskt modifierade mikroorganismen och om slutgiltiga isoleringsåtgärder kan fattas efter det att alla potentiellt skadliga effekter har undersökts och man har fastställt hur allvarliga och sannolika de är samt bedömt tillräckligheten hos de isolerings- och andra skyddsåtgärder som anges i den inledande klassificeringen. Samtidigt skall kontrolleras om den inledande klassificeringen är korrekt med beaktande av den föreslagna verksamhetens samt åtgärdernas art.

Jämförelsen mellan den inledande klassificeringen och tillhörande isoleringsåtgärder och den slutgiltiga klassificeringen och de slutgiltiga isoleringsåtgärderna kan ge följande tre resultat:

1) i den inledande klassificeringen har inte alla skadliga effekter beaktats i tillräckligt hög grad och därför är inte de isoleringsåtgärder som preliminärt valts i samband med det första stadiet tillräckliga, vilket innebär att ytterligare isoleringsåtgärder måste vidtas och eventuellt att klassificeringen av verksamheten måste ses över,

2) den inledande klassificeringen är korrekt och de tillhörande isoleringsåtgärderna är tillräckliga för att förebygga eller minimera skadliga effekter på människors hälsa eller miljön, eller

3) i den inledande klassificeringen har den risk som är förknippad med verksamheten bedömts vara större än den är och därför skall en lägre risknivå och isoleringsåtgärder som motsvarar nivån väljas.

11 §
Bekräftelse av de slutgiltiga isoleringsåtgärderna

När den slutgiltiga klassificeringen och de slutgiltiga isoleringsåtgärderna har fastställts skall nivån av människors och miljöns exponering för skadliga effekter ses över igen. Därigenom skall det bekräftas att sannolikheten för skadliga effekter är så liten att den är acceptabel med beaktande av verksamhetens art och omfattning samt de föreslagna isoleringsåtgärderna. När detta är gjort är riskbedömningen avslutad.

Riskbedömningen skall ses över om verksamhetens art eller omfattning ändras på ett avgörande sätt eller om det på grund av nya vetenskapliga och tekniska rön finns skäl att misstänka att bedömningen inte längre är korrekt. Alla ändringar av isoleringsåtgärderna som görs till följd av översynen skall tillämpas omgående så att tillräckligt skydd av människors hälsa och miljön bibehålls.

12 §
Allmänna principer

I verksamhet med genetiskt modifierade mikroorganismer skall principerna för god mikrobiologisk praxis och följande principer för gott arbetarskydd och god hygien tillämpas:

1) på arbetsplatsen och i miljön skall exponering för genetiskt modifierade mikroorganismer ligga på lägsta möjliga nivå,

2) teknisk kontroll skall utföras vid arbetsstället och vid behov kompletteras med lämpliga skyddskläder och utrustning,

3) säkerhetsåtgärderna och utrustningen skall testas samt upprätthållas och underhållas på ett lämpligt sätt,

4) vid behov skall förekomsten av livskraftiga processorganismer utanför den primära fysiska isoleringen kontrolleras,

5) det skall säkerställas att personalen får lämplig utbildning,

6) vid behov skall arbetsgrupper för biologisk säkerhet tillsättas,

7) lokalt anpassade hanterings- och skyddsinstruktioner skall utarbetas och tillämpas i nödvändig omfattning,

8) vid behov skall varningsskyltar för biologisk fara sättas upp,

9) tvätt- och dekontamineringsmöjligheter för personalen skall anordnas,

10) lämplig journalföring skall ske,

11) det skall vara förbjudet att äta, dricka, röka, applicera kosmetika eller förvara livsmedel på arbetsområdet,

12) munpipettering skall vara förbjuden,

13) standardiserade arbetsförfaranden i skriftlig form skall förekomma där så krävs för att garantera säkerheten,

14) verksamma desinfektionsmedel och specificerade desinfektionsförfaranden skall finnas tillgängliga vid spridning av genetiskt modifierade mikroorganismer, och

15) vid behov skall säker förvaring för kontaminerad laboratorieutrustning och kontaminerat laboratoriematerial tillhandahållas.

13 §
Isolerings- och andra skyddsåtgärder som motsvarar isoleringsnivåerna

Tabellerna i bilagan till denna förordning visar de normala minimikrav och åtgärder som är nödvändiga för varje isoleringsnivå enligt följande:

1) tabell 1 visar minimikraven för laboratorieverksamhet,

2) tabell 2 visar tillägg till och ändringar i tabell 1 för sådan växthus- eller växtkammarverksamhet som omfattar genetiskt modifierade mikroorganismer,

3) tabell 3 visar tillägg till och ändringar i tabell 1 för sådan verksamhet som omfattar djur och genetiskt modifierade mikroorganismer, samt

4) tabell 4 visar minimikraven för andra verksamheter än laboratorieverksamhet.

I vissa enskilda fall kan det bli nödvändigt att kombinera åtgärder från tabellerna 1 och 4 för att en given isoleringsnivå skall uppnås.

I vissa fall kan gentekniknämnden ge verksamhetsidkaren tillstånd att inte tillämpa ett krav för en viss isoleringsnivå eller tillstånd att tillämpa krav för två olika nivåer.

I tabellerna betyder "valfritt" att verksamhetsidkaren kan tillämpa dessa åtgärder från fall till fall, med beaktande av resultatet av den riskbedömning som avses i 8 § i gentekniklagen.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 31 maj 2000 om principerna för riskbedömning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (492/2000).

Rådets direktiv 98/81/EG (31998L0081); EGT nr L 330, 5.12.1998, s. 13

Helsingfors den 13 december 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Pamela Sinclair

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.