1030/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994 och 34 § lagen den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Energimarknadsverket tar ut de avgifter som bestäms i denna förordning, är

1) beslut i ett ärende som gäller el- eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att bygga elledningar,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring av el- eller naturgasnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredovisning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantagslov som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk,

7) beslut om ett undantag enligt artikel 7 i Europaparlementets och rådets förordning 1228/2003,

8) beslut om ett undantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen (508/2000),

9) beslut i ett ärende som gäller utsläppstillstånd för växthusgaser,

10) beslut om godkännande av en kontrollör i enlighet med 55 § i lagen om utsläppshandel (683/2004),

11) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av en kontrollör,

12) övervakning av elnätsinnehavare,

13) övervakning av naturgasnätsinnehavare samt

14) upprätthållande av utsläppshandelsregistret.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka Energimarknadsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publikationer,

2) användning av Energimarknadsverkets personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder Energimarknadsverkets övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning samt

5) fotokopior och andra kopior.

Om de avgifter som skall tas ut för framtagande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för givande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, bestämmer Energimarknadsverket med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ansökningsavgifter

För de beslut som Energimarknadsverket har gett på ansökan tas av sökanden ut avgifter enligt följande:

1) ärenden som gäller el- eller naturgasnätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd 2 800 euro,

b) beslut på ansökan om naturgasnätstillstånd 2 200 euro,

c) beslut på den systemansvariges ansökan om elnätstillstånd 10 000 euro,

d) beslut på den systemansvariges ansökan om naturgasnätstillstånd 7 000 euro,

e) beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om elnätsverksamhet 2 200 euro,

f) beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt i fråga om naturgasnätsverksamhet 2 200 euro,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga elledningar:

a) beslut på ansökan att bygga elledning för nominell spänning om minst 110 och under 400 kilovolt 4 000 euro,

b) beslut på ansökan att bygga elledning för nominell spänning om minst 400 kilovolt 6 000 euro,

3) ärenden som gäller överföring av el- eller naturgasnätet:

a) beslut på ansökan om överföring av elnätet 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om överföring av naturgasnätet 2 500 euro,

4) beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärsverksamheter 2 200 euro,

5) beslut om undantagslov som gäller tillhandahållande av naturgasöverföringstjänster 2 200 euro,

6) godkännande av bedömningsorgan som utför certifiering av kraftverk i enlighet med lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003) 1 200 euro,

7) beslut om ett undantag enligt artikel 7 i Europaparlementets och rådets förordning 1228/2003 10 000 euro,

8) beslut om ett undantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmarknadslagen 10 000 euro,

9) ärenden som gäller utsläppstillstånd för växthusgaser:

a) beslut om utsläppstillstånd för en eller flera förbränningsanläggningar som är belägna på samma förläggningsplats och som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten a)-underpunkten lagen om utsläppshandel 400 euro,

b) beslut om utsläppstillstånd för en eller flera förbränningsanläggningar som är belägna på samma förläggningsplats och som avses i 4 § lagen om utsläppshandel 250 euro,

c) beslut om utsläppstillstånd för ett oljeraffinaderi 2 400 euro,

d) beslut om utsläppstillstånd för ett koksverk 800 euro,

e) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till stålindustrin 2 400 euro,

f) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till mineralindustrin 1 400 euro,

g) beslut om utsläppstillstånd för en anläggning som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten lagen om utsläppshandel och som hör till skogsindustrin 1 600 euro,

h) beslut om ändring av ett utsläppstillstånd 100 euro.

Den tillståndsavgift som avses i underpunkt a i 9 punkten tas inte ut särskilt utöver tillståndsavgifterna enligt underpunkterna c―g när förbränningsanläggningen utgör en fast del av en anläggning enligt underpunkterna c―g och verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd för hela anläggningen.

Den tillståndsavgift som avses i underpunkt d i 9 punkten tas inte ut när ett koksverk utgör en teknisk eller funktionell helhet med en järn- eller stålfabrik som avses i underpunkt b i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om utsläppshandel och verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd för hela anläggningen.

10) beslut om godkännande av en kotrollör i enlighet med 55 § i lagen om utsläppshandel 1 000 euro,

11) beslut om ändring av ett beslut om godkännande av en kontrollör 100 euro.

5 §
Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning av stamnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av distributionsnätsinnehavarna utgör 1,0 promille av försäljningsintäkterna under den senast avslutade redovisningsperioden, dock minst 5 600 euro.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av regionnätsinnehavarna utgör 1,0 promille av försäljningsintäkterna under den senast avslutade redovisningsperioden, dock minst 5 600 euro.

Övervakningsavgiften för en stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar är 120 000 euro.

6 §
Fastställande av avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

Övervakningsavgiften skall tas ut i enlighet med 5 § 2 mom., om nätinnehavaren i sin besittning har ett sådant distributionsnät som avses i 3 § 2 punkten elmarknadslagen (386/1995) samt i enlighet med 5 § 3 mom., om nätinnehavaren i sin besittning har endast ett elnät med en nominell spänning på minst 110 kilovolt.

Med försäljningsintäkter av nätverksamheten avses summan av omsättningen av nätverksamheten minskad med försäljningens korrektivposter, såsom mervärdesskatt och kreditförluster, och övriga intäkter av nätaffärsverksamheten.

Om den redovisningsperiod som utgör grund för fastställandet av övervakningsavgiften avviker från kalenderåret, omvandlas försäljningsintäkterna av nätaffärsverksamheten när övervakningsavgiften fastställs så att de motsvarar ett år genom att de multipliceras med talet 12 och divideras med redovisningsperiodens längd i månader.

7 §
Avgifter för övervakning av naturgasnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning av naturgasnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av naturgasnätsinnehavarna är 160 euro per miljon naturgaskubikmeter som nätinnehavaren överförde i sitt nät under föregående år, dock minst 5 000 euro och högst 30 000 euro.

Övervakningsavgiften för en naturgasinnehavare som har ålagts systemansvar är 50 000 euro.

8 §
Registeravgifter som gäller utsläppshandelsregistret

För utsläppshandelsregistret som upprätthålls av Energimarknadsverket tas avgifter ut av dem som använder registret enligt följande;

1) avgift för att öppna ett konto 50 euro,

2) brukavgift för ett konto 0,0085 euro för varje utsläppsrätt under ett år, dock minst 50 euro och högst 1 000 euro per år.

När bruksavgiften för ett konto räknas ut används det antal utsläppsrätter som i genomsnitt finns på kontot under kalenderåret.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2006.

Helsingfors den 14 december 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Mauri Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.