1016/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 168 och 169 §, sådana de lyder, 168 § i lag 210/2004 och 169 § delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

ändras 165 c § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 287/2000, som följer:

165 c §

Utan hinder av bestämmelserna i 165 § har en försäkringskassa rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten


3) till en anställd vid en nämnd i försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller en medlem i något av dessa för skötsel av ärenden som förelagts organet i fråga,Denna lag träder i kraft den 31 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Försäkringskasseföreningen är i likvidation från och med den 1 januari 2006.

Uppgifterna och verksamheten i fråga om föreningens ledning upphör den dag lagen träder i kraft. Uppdraget för föreningens föreningsmöte och revisorerna upphör inte när föreningens verksamhet upphör.

Föreningens föreningsmöte väljer i styrelsens ställe en likvidator att sköta föreningens ärenden från och med den 1 januari 2006 och bestämmer likvidatorns arvode. Likvidatorns arvode och övriga kostnader som hänför sig till att föreningens verksamhet upphör betalas av föreningens medel.

Likvidatorn företräder föreningen under likvidationen. Likvidationen av föreningen skall skötas utan dröjsmål. Likvidatorn skall utan dröjsmål söka offentlig stämning på föreningens borgenärer. Efter den utsatta tid som anges i den offentliga stämningen skall likvidatorn betala alla föreningens kända skulder.

Likvidatorn skall upprätta föreningens bokslut och verksamhetsberättelse för 2005 och för räkenskapsperioder efter det samt en slutredovisning efter avslutad likvidation. Bokslutet och slutredovisningen godkänns av föreningsmötet.

Föreningen anses upplöst när föreningsmötet har godkänt slutredovisningen. Föreningens arkiv skall förvaras på ett sätt som godkänns av Försäkringsinspektionen.

Den egendom som återstår när föreningen upplöses skall fördelas i enlighet med föreningens stadgar.

Verksamheten i den försäkringskassenämnd som avses i den upphävda 169 § upphör när de ärenden som är anhängiga i nämnden den 30 juni 2006 har behandlats.

Kostnaderna för nämndens verksamhet betalas av försäkringskasseföreningens medel under föreningens likvidation.

Nämndens arkiv skall överlämnas till social- och hälsovårdsministeriet.

Ändring i ett beslut som Försäkringsinspektionen fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol med iakttagande av 6 § i lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999).

RP 157/2005
ShUB 25/2005
RSv 148/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.