1007/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 13 § i lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 13 § 1 mom., sådant det lyder i lag 366/1997, som följer:

13 §

Börjar avträdaren bedriva lantbruksproduktion i större omfattning än vad som bestäms i 6 a § 1 mom. eller i en förordning som har utfärdats med stöd av det eller har de förbindelser som nämns i 6 § 2 mom. inte iakttagits, indras avträdelsepensionen räknat från den tidpunkt då den verksamhet som föranleder indragningen inleddes, eller då försummelsen inträffade. Som försummelse att iaktta en förbindelse betraktas härvid dock inte

1) överlåtelse av mark för vilken avgivits en försäljningsbegränsningsförbindelse rörande skogsmark och impediment,

2) överlåtelse av beskogad mark för vilken avgivits en beskogningsförbindelse eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker,

3) överlåtelse eller utarrendering av mark, som omfattas av en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, med stöd av ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år till en person som avses i 8 § 2 mom. 2 punkten, eller överlåtelse för användning som sådant naturskyddsområde eller landskapsvårdsområde som avses i naturvårdslagen,

4) överlåtelse av äganderätten till ett sådant odlingsbart åkerområde som omfattas av en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, om pensionstagaren förbehåller sig livstids besittningsrätt till det åkerområde som överlåts och iakttar sin förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten,

5) utarrendering av åker som tillskottsområde på det sätt som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten eller 8 § 2 mom. 2 punkten under den besittningstid som avses i 4 punkten i detta moment,

6) samtycke till sådan avvittring och sådant arvskifte enligt 3 kap. i ärvdabalken (40/1965) där en brukningsenhet som är föremål för avträdelse och som delvis eller helt ingår i ett oskiftat dödsbo skiftas, om det har förflutit minst 15 år sedan den delägare som ännu får avträdelsepension ingått en sådan förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna lag tillämpas på överlåtelser som sker efter det att lagen har trätt i kraft. En överlåtelse anses ha skett vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen har undertecknats.

RP 174/2005
JsUB 5/2005
RSv 149/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.