985/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) 31 § och 37 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 30 a § som följer:

30 a §
Utredning som skall inhämtas hos utmätningsmannen

Allmänna åklagaren skall när skäl yppar sig på eget initiativ eller på begäran av domstolen hos utmätningsmannen inhämta en utredning om den betalningsskyldiges ekonomiska ställning.

Utmätningsmannen skall till åklagaren lämna de ärendehanteringsuppgifter som avses i 1 kap. 33 § 1 mom. i utsökningslagen samt i enlighet med 3 kap. 69 § och 70 § 1 mom. 3 punkten i utsökningslagen de uppgifter om den betalningsskyldiges ekonomiska ställning som enligt lag får lämnas ut till en åklagarmyndighet för bestämmande av förvandlingsstraff för böter.

31 §
Uppskov med domstolsbehandlingen

Domstolen kan skjuta upp behandlingen av ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff

1) för att ge den betalningsskyldige tillfälle att betala de böter som enligt yrkandet skall förvandlas till fängelse,

2) för att situationen i fråga om betalningen av böterna skall kunna utredas, eller

3) för att den betalningsskyldiges svaga ekonomiska ställning och orsakerna till att den är svag eller andra omständigheter som avses i 2 a kap. 6 § 1 mom. 3 punkten eller 7 § 2 punkten i strafflagen skall kunna utredas.

Då behandlingen skjutits upp av i 1 mom. 1 eller 3 punkten nämnd orsak skall domstolen meddela den betalningsskyldige en ny tidpunkt för behandlingen och påföljderna vid utevaro. Ett meddelande behöver inte lämnas till en betalningsskyldig som uteblivit från behandlingen om ärendet skjuts upp för att betalningssituationen skall kunna utredas.

37 §
Uppskov med verkställigheten av ett förvandlingsstraff

Utmätningsmannen skall före verkställigheten fråga den som dömts till förvandlingsstraff om han fullgör sin värnplikt, deltar i reservens repetitionsövningar eller fullgör vapenfri tjänst eller civiltjänst, om han eller hon har beviljats skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner, om han eller hon genomgår vård eller är intagen i en sådan anstalt som avses i 2 kap. 1 e § i lagen om verkställighet av straff (39/1889) eller under de senaste tre månaderna har varit i en sådan anstalt. Samma utfrågningsskyldighet har en polisman som påträffar en person som har efterlysts för verkställighet av ett förvandlingsstraff för böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 76/2005
LaUB 12/2005
RSv 121/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.