970/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 10 § samt

fogas till lagen nya 10 b―10 d § som följer:

10 §

Vid uppbörd av källskatt skall bestämmelserna i ett internationellt avtal som avses i 1 § iakttas, om inkomsttagaren för utbetalaren före betalning erläggs företer utredning om sin hemort och om övriga förutsättningar för tillämpning av avtalet. Som utredning kan inkomsttagaren visa upp ett källskattekort eller uppge sitt namn, sin födelsetid och andra eventuella officiella identifieringsuppgifter samt sin adress i hemviststaten.

Företes utredningen sedan betalning erlagts, men innan den till ett för stort belopp uppburna summan redovisats till staten, skall skatteuppbörden rättas. På samma sätt skall förfaras om i skatt annars uppburits för mycket.

10 b §

Med avvikelse från vad som bestämts i 10 § uppbärs 15 procent i källskatt på dividend på en förvaltarregistrerad aktie, om utbetalaren på det sätt som avses i 2 och 3 mom. tillräckligt noggrant har kontrollerat att bestämmelserna om dividend i ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning tillämpas på dividendtagaren. Om Finland enligt avtalet dock har rätt att på dividend uppbära högre skatt än 15 procent, uppbärs skatt enligt avtalet.

Som utredning om att tillämpningen av bestämmelserna om dividend har kontrollerats tillräckligt noggrant anses ett avtal mellan antingen ett kontoförande institut eller dess underinstitut och en utländsk egendomsförvaltare om förvar av en förvaltarregistrerad aktie. Enligt avtalet skall förvaltaren

1) för utbetalning av dividend uppge hemviststaten för den slutliga dividendtagaren och försäkra att bestämmelserna om dividend i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning mellan Finland och staten i fråga tillämpas på dividendtagaren,

2) förbinda sig att omedelbart informera det kontoförande institutet eller dess underinstitut om förändringar i de omständigheter som avses i 1 punkten, samt

3) förbinda sig att i fråga om dividendtagaren på begäran uppge dennes namn, födelsetid eller andra eventuella officiella identifieringsuppgifter och adress i hemviststaten samt att översända ett av skattemyndigheterna i staten i fråga utfärdat intyg om dividendtagarens hemviststat i beskattningshänseende.

Dessutom förutsätts att den utländska förvaltaren har sitt hemvist i en stat med vilken Finland har ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Vid tidpunkten för utdelningen av dividend skall det även finnas en anteckning om förvaltaren i skatteförvaltningens register över utländska egendomsförvaltare.

Det kontoförande institutet eller dess underinstitut skall på begäran till emittenten av en förvaltarregistrerad aktie översända det avtal som avses i 2 mom. eller en kopia av detsamma till den del avtalet innehåller i 2 mom. avsedda uppgifter.

10 c §

En utländsk egendomsförvaltare antecknas i registret över utländska egendomsförvaltare på ansökan av förvaltaren. De uppgifter som är nödvändiga för att precisera sökanden samt dennes kontaktuppgifter bör framgå av ansökan. Dessutom skall sökanden försäkra att de avtal denne ingått om förvar av förvaltarregistrerade aktier uppfyller kraven i 10 b § 2 mom.

Den som väsentligen försummar att iaktta villkoren i ett avtal som avses i 10 b § 2 mom. eller bestämmelserna om skyldighet att lämna information kan avföras från registret, liksom även den som anhåller om det. En sökande kan förvägras registrering när denne på grundval av tidigare försummelser kan antas komma att väsentligen försumma ovan avsedda förpliktelser.

Beträffande registret gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om förskottsuppbördsregistret.

10 d §

Om betalaren inte har tillgång till uppgifter om dividendtagaren när årsdeklarationen lämnas in, anges uppgifterna om den utländska egendomsförvaltaren. Som hemviststat uppges dock alltid dividendtagarens hemviststat. Dessutom skall uppges huruvida det aktieinnehav som ligger till grund för betalning av dividend är förvaltarregistrerat samt om aktierna förvaltas för egen räkning eller för någon annans räkning.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2005. Lagens 10 b―10 d § tillämpas på dividend som erhålls den 1 januari 2006 eller därefter.

RP 118/2005
FiUB 23/2005
RSv 142/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.