947/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1996 om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996) 2 § 1 och 2 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 1100/1999, samt

ändras lagens rubrik, 1 § och rubriken för 2 §,

av dem lagens rubrik sådan den lyder i lag 1120/1997 och 1 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

Lag

om bolaget Finlands Exportkredit Ab

1 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Syftet med Finlands Exportkredit Ab, nedan bolaget, är att främja och utveckla finansieringen av export från Finland samt fartygsleveranser.

Bolaget har i uppgift att

1) administrera det ränteutjämningssystem som hänför sig till offentligt understödd kreditgivning, samt

2) bevilja offentligt understödda export- och fartygskrediter på de villkor i fråga om exportkreditkonsensus som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har fastställt.

Handels- och industriministeriet kan anförtro bolaget även andra specialfinansieringsuppgifter som hänför sig till export och fartygsfinansiering.

2 §
Utlämnande av uppgifter


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning av den 9 december 2004 om det bolag som avses i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1104/2004).

RP 123/2005
EkUB 16/2005
RSv 137/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.