940/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 24 § och 42 b § 1 mom., sådana de lyder i lag 1023/2004, som följer:

24 §

Full folkpension är 5 853,12 euro om året i första och 5 615,40 euro om året i andra kommungruppen.

Är pensionstagaren gift, är folkpensionens fulla belopp 5 166,48 euro om året i första och 4 954,04 euro om året i andra kommungruppen.

42 b §

Får en folkpensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som hos en folkpensionstagare i första kommungruppen överstiger 256,36 euro och i andra kommungruppen 236,26 euro i månaden samt hos en gift folkpensionstagare i första kommungruppen 231,76 euro och i andra kommungruppen 214,55 euro i månaden. Om folkpensionen enligt 25 a § har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med uppskovsprocenten eller minskas de med tidigareläggningsprocenten.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan folkpensionen för en person som får folkpension så att den överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att folkpensionen har ändrats.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005
ShUB 14/2005
RSv 119/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.