930/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av 2 § i familjevårdarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjevårdarlagen av den 3 april 1992 (312/1992) 2 § som följer:

2 §
Vårdarvode

Har inte något annat överenskommits i uppdragsavtalet, har en familjevårdare rätt till arvode för vården (vårdarvode). Vårdarvodets belopp bestäms enligt den tid som används för vården och hur krävande vården är. I vårdarvode betalas för en person i familjevård per kalendermånad minst 234 euro och högst

1) 701 euro, om familjevårdaren sköter personen i familjevård på heltid, eller

2) 351 euro, om familjevårdaren inte sköter personen i familjevård på heltid.

Om en person i familjevård kräver rikligt med vård eller särskild uppmärksamhet eller omsorg, kan vårdarvodets maximibelopp enligt 1 mom. höjas till högst det dubbla per person i familjevård per kalendermånad.

Vårdarvode betalas inte till den som sköter sitt eget barn under 18 år som placerats i familjevård eller till den som har vägrat ta emot arvodet. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet enligt 1 mom.

Beloppen av de vårdarvoden som nämns i 1 mom. eller om vilka överenskommits i uppdragsavtalet justeras kalenderårsvis i enlighet med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961). De justerade minimi- och maximibeloppen som avses i 1 mom. avrundas uppåt till närmast följande euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Beloppen av de vårdarvoden som nämns i denna lag motsvarar det indextal som enligt 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) fastställts för 2005.

Beloppen av vårdarvodena justeras från ingången av 2006 med stöd av 7 b § i lagen om pension för arbetstagare med den lönekoefficient som fastställts för året i fråga.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 133/2005
ShUB 20/2005
RSv 135/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.