929/2005

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i riksdagens räkenskapsstadga av den 27 maj 1988 (460/1988) 9 §, 12 § 2 mom. samt 13, 20 och 21 §, av dem 12 § 2 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 1100/2000, som följer:

9 §

Tillstånd att överskrida ett förslagsanslag skall sökas hos kanslikommissionen senast den 15 februari året efter finansåret. När tillståndet har beviljats skall beslutet i saken sändas till Statskontoret för kännedom.

12 §

Statens revisionsverk sköter sin ekonomi i enlighet med vad som föreskrivs i verkets ekonomistadga.

13 §

Kanslikommissionen kan lägga ut för räkenskapsbyrån föreskrivna ekonomiförvaltningsuppgifter på statens servicecentral samt mot redovisning till räkenskapsbyrån överföra betalningen av utgifter eller uppbörden av inkomster på ett ämbetsverk eller en inrättning vid riksdagen.

20 §

Ledningen för riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli skall ordna den interna kontrollen och svarar för att den är korrekt och betryggande, enligt vad som bestäms närmare i riksdagens räkenskapsreglemente.

21 §

För informationssäkerheten i datasystemen utfärdas behövliga föreskrifter som alla anställda vid riksdagen skall följa.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 december 2005.

TKF 1/2005
FiUB 36/2005
RSk 31/2005

Helsingfors den 30 november 2005

På riksdagens vägnar


Markku Koski talman


Jarmo Vuorinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.