917/2005

Given i Helsingfors den 17 november 2005

Inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom. i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) samt 5 § i lagen av den 30 april 1999 om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om granskning av och service på i 22 § 1 mom. i räddningslagen (468/2003) avsedda handbrandsläckare som införskaffats till följd av myndigheternas föreskrifter eller krav som anges i författningar. Denna förordning innehåller dessutom bestämmelser om handbrandsläckaraffärer samt granskning och service av handbrandsläckare som avses i 5 § i lagen om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999), nedan anordningslagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) handbrandsläckare bärbar släckare som kan utlösas manuellt och vars vikt, då den är funktionsduglig, är högst 20 kg,

2) granskning av handbrandsläckare åtgärder genom vilka handbrandsläckarens funktionsskick konstateras,

3) service av handbrandsläckare åtgärder genom vilka en handbrandsläckare försätts i funktionsskick.

3 §
Handbrandsläckaraffärs anmälan om bedrivande av verksamhet

Granskning och service av handbrandsläckare kan utföras av en handbrandsläckaraffär som avses i 5 § 2 mom. i anordningslagen. En handbrandsläckaraffär skall inlämna en anmälan för tillsynsändamål till säkerhetsteknikcentralen innan den verksamhet som omfattar granskning och service påbörjas.

Anmälan skall innehålla följande uppgifter:

1) verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter samt adresserna på de platser där affären är verksam,

2) uppgifter om ansvariga personer för handbrandsläckaraffären,

3) utdrag ur handelsregistret eller annat motsvarande register eller annan tillförlitlig utredning över juridisk persons existens,

4) kopia av bolagsavtal och intyg utfärdat av myndighet över inlämnad grundanmälan, om det är fråga om ett bolag som skall grundas,

5) skatterestintyg,

6) utredning över arbetsredskap och mätanordningar.

Om anmälan innehåller de uppgifter som krävs skickar säkerhetsteknikcentralen en bekräftelse på anmälan till verksamhetsutövaren. Säkerhetsteknikcentralen antecknar handbrandsläckaraffären i den förteckning som avses i 7 § i anordningslagen. Handbrandsläckaraffärens anmälan om bedrivande av verksamhet är i kraft fem år. Innan tidsfristen på fem år går ut skall handbrandsläckaraffären skicka en anmälan om att verksamheten fortsätter till säkerhetsteknikcentralen.

Handbrandsläckaraffären skall meddela om sådana förändringar som sker i de uppgifter som nämns i anmälan till säkerhetsteknikcentralen inom en månad efter att förändringen har skett. Handbrandsläckaraffären skall även anmäla om nedläggning av verksamheten till säkerhetsteknikcentralen.

4 §
Ansvarig person för handbrandsläckaraffär

En handbrandsläckaraffär skall utse minst en i 5 § 2 mom. i anordningslagen avsedd ansvarig person för gransknings- och servicearbeten. Den ansvariga personen skall inneha ett i 5 § 3 mom. i anordningslagen avsett behörighetsintyg utfärdat av säkerhetsteknikcentralen.

Den ansvariga personen skall se till att gällande författningar iakttas vid gransknings- och servicearbeten och att personer som utför sådana arbeten i en handbrandsläckaraffär är yrkeskunniga och har fått tillräcklig vägledning för sina uppgifter.

5 §
Behörighetsintyg för ansvariga personer

För behörighetsintyg för en ansvarig person krävs en godkänd serviceexamen för handbrandsläckare. Genom examen påvisas att sökanden är förtrogen med de författningar som gäller granskning och service av handbrandsläckare samt kan granska och utföra service på handbrandsläckare. Säkerhetsteknikcentralen fastställer examensfordringarna. Examina kan ordnas av en instans som är godkänd av säkerhetsteknikcentralen.

Ett behörighetsintyg för en ansvarig person är i kraft högst fem år. Säkerhetsteknikcentralen kan förnya intyget på begäran utan att kräva att ny examen avläggs, om sökanden har fungerat som ansvarig person för en handbrandsläckaraffär under den föregående femårsperioden.

6 §
Serviceplats

En handbrandsläckaraffär skall ha åtminstone en fast serviceplats.

Den fasta serviceplatsen skall ha ändamålsenliga lokaliteter som uppfyller de behov som hänför sig till granskning, service och säkerhet. Av serviceutrymmet skall avskiljas ett skilt utrymme för hantering av släckningspulver. Serviceutrymmet skall ha nödvändiga och ändamålsenliga påfyllningsanordningar, tryckmätare, vågar och specialverktyg.

En granskningsbil för handbrandsläckare är en serviceplats, där man endast granskar handbrandsläckare. Av särskilda skäl kan gransknings- och servicearbeten på handbrandsläckare även utföras i lämpliga utrymmen som kunden ställer till förfogande.

7 §
Förteckning över handbrandsläckare som granskats och genomgått service

En handbrandsläckaraffär skall föra förteckning över de handbrandsläckare som har granskats och genomgått service. Förteckningen skall innehålla uppgifter från de fem senaste åren.

I förteckningen skall uppges:

1) namn och adress på handbrandsläckarens ägare eller innehavare,

2) handbrandsläckarens modell,

3) tillverknings- eller serienummer på handbrandsläckaren och drivgasflaskan,

4) datum för granskning och service,

5) åtgärder som utförts på handbrandsläckaren,

6) namnet på den som utfört granskningen och servicen,

7) datum för senast utfört tryckprov av släckare med tryck samt drivgasflaskor.

8 §
Gransknings- och servicearbete

Då en handbrandsläckare granskas och genomgår service skall skriftliga anvisningar av tillverkaren eller importören av respektive handbrandsläckarmodell samt de författningar som gäller handbrandsläckare iakttas.

Vid granskning och service skall användas reservdelar och tillbehör för respektive handbrandsläckarmodell samt sådana släckmedel och drivgaser som nämns på serviceetiketten.

9 §
Granskningsintervall för handbrandsläckare

Handbrandsläckare skall granskas med ett års intervall om släckaren förvaras på ett ställe där den är utsatt för faktorer som påverkar dess funktionsskick, såsom fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld.

Handbrandsläckare skall granskas med två års intervall om släckaren förvaras inomhus i torra utrymmen med jämn temperatur.

Tidpunkten för den första granskningen fastställs enligt den tidpunkt då handbrandsläckaren har tillverkats.

10 §
Serviceintervall för handbrandsläckare

Det längsta serviceintervallet för vätskesläckare är fem år. Det längsta serviceintervallet för andra handbrandsläckare är tio år. Tidpunkten för den första servicen fastställs enligt den tidpunkt då handbrandsläckaren har tillverkats.

Handbrandsläckaren skall dessutom genomgå service efter varje användning. Handbrandsläckaren skall genomgå service också då en granskning ger anledning därtill, dock minst med de serviceintervall som nämns i tillverkarens eller importörens anvisningar.

11 §
Gransknings- och serviceetikett

Efter granskning av en handbrandsläckare skall släckaren förses med en granskningsetikett. Efter service av en handbrandsläckare skall släckaren förses såväl med en granskningsetikett som med en serviceetikett.

Gransknings- och serviceetiketterna och anteckningarna på dessa skall tåla förhållandena i omgivningen. Gransknings- och serviceetiketterna skall lätt kunna observeras men får inte täcka släckarens bruksanvisnings- och serviceetiketter. Gransknings- och serviceetiketterna som skall vara av klistermärkestyp fästs på handbrandsläckaren så att endast de nyaste gransknings- och serviceetiketterna syns.

På granskningsetiketten skall inskrivas följande uppgifter:

1) tidpunkt då granskningen har utförts (datum/månad/år),

2) tidpunkt för följande granskning (månad/år),

3) underskrift av den person som har utfört granskningen,

4) tryckt namn och adress på handbrandsläckaraffären.

På serviceetiketten skall inskrivas följande uppgifter:

1) tidpunkt då servicen har utförts (datum/månad/år),

2) underskrift av den person som har utfört servicen,

3) tryckt namn och adress på handbrandsläckaraffären.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

13 §
Övergångsbestämmelser

Sådana handbrandsläckaraffärer som avses i inrikesministeriets föreskrift av den 8 november 1999 om granskning och service av handbrandsläckare (IM-1999-115/Tu-33) och som var verksamma 30.11.2004 skall göra en i 3 § avsedd anmälan om att verksamheten fortsätter inom ett år efter att förordningen har trätt i kraft. Handbrandsläckaraffärer som har inlämnat en anmälan om inledning av verksamhet efter att föreskriften har upphävts men innan förordningen har trätt i kraft behöver inte göra en ny anmälan, om det inte under nämnda tid har skett några förändringar i de uppgifter som nämns i den anmälan som inlämnats till säkerhetsteknikcentralen.

De behörighetsintyg för ansvariga personer som beviljats med stöd av inrikesministeriets föreskrift av den 8 november 1999 om granskning och service av handbrandsläckare (IM-1999-115/Tu-33) motsvarar de behörighetsintyg som avses i denna förordning och i fråga om förnyandet av dem gäller vad som bestäms i denna förordning.

Helsingfors den 17 november 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överingenjör
Jaana Rajakko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.