914/2005

Given i Helsingfors den 17 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av 10 a § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 10 a §, sådan den lyder i förordning 1292/2000, som följer:

10 a §
Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning

De priser per enhet per studerandeårsverke för yrkesinriktad tilläggsutbildning som avses i 22 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet beräknas så att det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av lagens 16 § multipliceras med följande tal som bestäms enligt prisgrupper för olika utbildningsområden:

Prisgrupp Tal som används som multiplikator
1) utbildning som förbereder för en fristående examen inom det humanistiska och pedagogiska området 0,9
2) utbildning som förbereder för en fristående examen inom kultur 1,2
3) utbildning som förbereder för en fristående examen inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 0,8
4) utbildning som förbereder för en fristående examen inom det naturvetenskapliga området 0,8
5) utbildning som förbereder för en fristående examen inom teknik och kommunikation, med undantag av utbildning under punkt 9 1,2
6) utbildning som förbereder för en fristående examen inom naturbruk och miljöområdet, med undantag av utbildning under punkt 9 1,2
7) utbildning som förbereder för en friststående examen inom social-, hälso- och idrottsområdet, med undantag av utbildning under punkt 10 0,9
8) utbildning som förbereder för en fristående examen inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 0,9
9) utbildning som förbereder för en fristående examen inom biltransport av trävaror, inom markanläggningsbranschen, för fordonskranförare, kombinationsfordonsförare, busschaufför, skogsmaskinförare samt inom flygfältsservice och för yrkesdykare 2,2
10) utbildning inom rehabilitering och idrott samt utbildning som förbeder för enfristående examen för ambu
lansförare, optisk slipare, i fotvård, i tolkservice för talhandikappade och för gipsningsmästare 1,2
11) utbildning som inte förbereder för en fristående examen 0,8

Priset per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning höjs i fråga om studerande som får särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster på grund av handikapp eller sjukdom eller av någon därmed jämförbar orsak. Höjningen är 50 procent av det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av 16 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 november 2005

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Undervisningsråd
Arja Mäkeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.