843/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 oktober 2005

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 30 december 2004 om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen (1338/2004) 2 kap. som följer:

2 kap.

Universitetsstuderandes hälsovård

1 §
Allmänna bestämmelser

Den i 13 kap. 11 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda skäliga ersättningen för Studenternas hälsovårdsstiftelses räkenskaps- och verksamhetsperiod som börjar den 1 januari och slutar den 31 december bestäms på basis av det i 13 kap. 13 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda maximibeloppet per studerande så som föreskrivs närmare genom denna förordning.

2 §
Nödvändiga resursfaktorer

Ersättningen omfattar följande nödvändiga resursfaktorer för anordnande av den primärvård som avses i 13 kap. 11 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen:

1) de tjänster som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården tillhandahåller,

2) de sakkunnigtjänster och därtill hörande undersökningar som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behöver,

3) laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar, samt

4) andra resurser för att inrätta och upprätthålla en hälsostation.

3 §
Godtagbara kostnader

Godtagbara anläggningskostnader är kostnaderna för anskaffning av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och -inventarier som behövs för ordnande av studerandes hälsovård samt kostnaderna för anskaffning och utbyte av datasystem för hälsovården.

Godtagbara driftskostnader är följande faktiska kostnader som hänför sig direkt till de studerandes hälsovård:

1) lönekostnaderna för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom hälso- och sjukvården samt för biträdande personal och kontors- och städpersonal samt de obligatoriska lönebikostnader som betalts för dem,

2) kostnaderna för lokaler och kontor,

3) kostnaderna för användning och underhåll av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och -inventarier samt kostnaderna för undersöknings- och vårdutrustning och -tillbehör.

4) kostnaderna för användning och underhåll av datasystem, samt

5) övriga kostnader som är nödvändiga för ordnande av hälsovård.

Godtagbara kostnader är dessutom den del av de allmänna förvaltningskostnaderna för stiftelsens centralförvaltning och hälsostationer som anses hänföra sig till anordnandet av den verksamhet som ersätts och som fastställs enligt det inbördes förhållandet mellan de kostnader som berättigar till ersättning och stiftelsens övriga kostnader.

4 §
Ansökan om och fastställande av ersättning

Ersättningen i euro per studerande för räkenskaps- och verksamhetsperioden fastställs på förhand på ansökan av stiftelsen. För detta ändamål lämnar stiftelsen före den 15 september som föregår räkenskapsperioden till Folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för fastställande av det kalkylerade maximibeloppet per studerande i enlighet med särskilda anvisningar om ersättningsansökan.

Folkpensionsanstalten bekräftar inom två månader efter att ansökningstiden löpt ut det kalkylerade maximibeloppet per studerande; vid fastställande av beloppet beaktas de hälsovårdsutgifter som föregående år omfattats av ersättningen och den uppskattade utvecklingen av dem samt de förändringar som i fråga om resurserna behövs för utvecklande av serviceproduktionen.

Det kalkylerade maximibeloppet per studerande bestäms i samband med behandlingen av ansökan om förskott genom att de godtagbara kostnaderna för den i ansökan avsedda räkenskapsperioden divideras med det antal studerande som avses i 13 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen.

Slutlig ersättning för en räkenskaps- och verksamhetsperiod skall sökas inom fyra månader från räkenskapsperiodens slut. Trots försening kan ersättning beviljas helt eller delvis, om förvägrande av ersättningen kan anses oskäligt.

Vid ansökan om slutlig ersättning skall Studenternas hälsovårdsstiftelse lägga fram en utredning om stiftelsens verksamhet och utgifter baserad på bokföringen enligt de särskilda anvisningar som Folkpensionsanstalten meddelat.

5 §
Betalning av ersättningen

Folkpensionsanstalten fastställer för stiftelsen den ersättning som baserar sig på det kalkylerade maximibeloppet per studerande och betalar till stiftelsen med sjukförsäkringsfondens medel på förhand i början av varje månad ett belopp som tillsammans med de belopp som stiftelsen får av andra finansiärer anses räcka för de utgifter som skall betalas samma månad.

Vid räkenskaps- och verksamhetsperiodens slut fastställs den slutliga totala ersättningen till stiftelsen. Vid fastställandet av den slutliga totala ersättningen kan Folkpensionsanstalten justera maximibeloppet per studerande genom att dividera de godtagbara kostnaderna för räkenskapsperioden med det antal studerande som avses i 13 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen. Om de förhandsbelopp som stiftelsen får är större än den slutliga ersättning som betalas på basis av den verksamhet som ägt rum och bokföringen skall stiftelsen returnera det överbetalda beloppet till sjukförsäkringsfonden före utgången av juni månad. Om den slutliga ersättningen är större än de betalda förskotten skall Folkpensionsanstalten betala skillnaden till Studenternas hälsovårdsstiftelse före utgången av juni månad.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005. Förordningen tillämpas första gången på den räkenskaps- och verksamhetsperiod som börjar den 1 januari 2006.

Helsingfors den 27 oktober 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.