837/2005

Given i Helsingfors den 20 oktober 2005

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000):

1 §
Mål och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förebygga miljöföroreningar och i synnerhet luftföroreningar till följd av flyktiga organiska föreningars bidrag till bildning av marknära ozon. För att uppnå detta syfte fastställs gränsvärden för halten av dessa föreningar i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering på det sätt som anges nedan.

Denna förordning tillämpas på de i bilaga 1 angivna målarfärger och lacker som i dekorativt, funktionellt och skyddande syfte appliceras på byggnader, deras utsmyckningar och fasta inredning samt tillhörande strukturer, med undantag för aerosoler. Denna förordning tillämpas också på de i bilaga 1 angivna produkter för fordonsreparationslackering som används för reparation, restaurering eller dekoration av bilar eller delar av dessa, såsom de definieras i fordonslagen (1090/2002), när detta sker utanför produktionsanläggningen.

Denna förordning tillämpas inte på produkter som säljs för användning i sådana verksamheter eller anläggningar som hör till tillämpningsområdet för statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (435/2001) och som har beviljats miljötillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) eller som har ansökt om miljötillstånd eller som finns inskrivna i datasystemet för miljövårdsinformation i enlighet med 65 § i miljöskyddslagen och som senast den 31 oktober 2007 uppfyller kraven i den nämnda förordningen.

Om skyddandet av konsumenters och arbetstagares hälsa och arbetsmiljö föreskrivs särskilt.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ämnen kemiska grundämnen och deras föreningar i naturligt tillstånd eller industriellt framställda,

2) beredning blandningar eller lösningar av två eller flera ämnen,

3) organisk förening en förening som innehåller kol och åtminstone ett av följande ämnen: väte, syre, svavel, fosfor, kisel, kväve eller en halogen, med undantag av koloxider och oorganiska karbonater och bikarbonater,

4) flyktig organisk förening (VOC) en organisk förening vars begynnelsekokpunkt är högst 250°C, mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa,

5) halt av flyktiga organiska föreningar (VOC-halt) mängden flyktiga organiska föreningar, uttryckt i gram per liter, i produkten i den form den har när den är färdig att användas, dock inte den mängd flyktiga organiska föreningar i en bestämd produkt som reagerar kemiskt under torkning så att den blir en del av beläggningen,

6) organiskt lösningsmedel ett lösningsmedel innehållande flyktiga organiska föreningar som används ensamt eller tillsammans med andra ämnen för att lösa upp eller förtunna råvaror, produkter eller avfallsprodukter, eller används som rengöringsmedel för att lösa upp föroreningar, eller som dispergeringsmedel, eller för att reglera viskositeten eller ytspänningen, eller som mjukningsmedel eller konserveringsmedel,

7) beläggning och målarfärg beredningar som innehåller organiska lösningsmedel och som används för att uppnå en dekorativ, skyddande eller annan funktionell effekt på en yta,

8) skikt ett heltäckande lager som erhålls genom en eller flera appliceringar av beläggning eller målarfärg på ett underlag,

9) vattenburen målarfärg eller beläggning (VB) målarfärger eller beläggningar vars viskositet regleras genom användning av vatten,

10) lösningsmedelsburen målarfärg eller beläggning (LB) målarfärger eller beläggningar vars viskositet regleras genom användning av organiska lösningsmedel,

11) utsläppande på marknaden tillhandahållande av produkten till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt, och införsel till Europeiska gemenskapens tullområde.

3 §
Gränsvärden för VOC-halten i produkter

Från och med den 1 januari 2007 får VOC-halten i målarfärger och lacker som definieras i punkt 1 i bilaga 1 inte överstiga de gränsvärden som fastställs för fas I i tabell 1 i bilaga 2, och VOC-halten i produkter för fordonsreparationslackering som definieras i punkt 2 i bilaga 1 inte överstiga de gränsvärden som fastställs i tabell 2 i bilaga 2, när dessa produkter släpps ut på marknaden.

Från och med den 1 januari 2010 får VOC- halten i målarfärger och lacker som definieras i punkt 1 i bilaga 1 inte överstiga de gränsvärden som fastställs för fas II i tabell 1 i bilaga 2 när de släpps ut på marknaden.

4 §
Märkning av produkter

Produkter som släpps ut på marknaden skall vara märkta så att av märkningen framgår produktens underkategori enligt bilaga 1 och gränsvärdet för produktens VOC-halt i gram per liter enligt bilaga 2 samt den maximala halten av flyktiga organiska föreningar i gram per liter i den form produkten har när den är färdig att användas.

5 §
Undantag för försäljning eller inköp av produkter som används för restaurering eller reparation av gamla fordon

Finlands miljöcentral kan bevilja undantag för försäljning eller förmedling av produkter vars VOC-halt överstiger gränsvärdena enligt tabell 2 i bilaga 2, om produkterna säljs eller förmedlas i syfte att användas för restaurering eller reparation av ett museifordon enligt 24 § i fordonslagen (1090/2002) eller av ett annat gammalt fordon som planeras bli klassificerat som museifordon.

Om säljaren inte har 1 mom. avsett undantag skall den som restaurerar eller reparerar ett gammalt fordon hos Finlands miljöcentral ansöka om undantag för inköp eller införsel av dessa produkter. Undantag kan beviljas om det är fråga om ett museifordon enligt 24 § i fordonslagen eller ett annat gammalt fordon som planeras bli klassificerat som museifordon.

6 §
Undantag för försäljning av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde

Finlands miljöcentral kan bevilja undantag för försäljning och förmedling av produkter vars VOC-halt överstiger gränsvärdena enligt tabell 1 i bilaga 2 om produkterna säljs eller förmedlas för att användas vid restaurering eller underhåll av följande objekt eller byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde:

1) byggnader och områden som är skyddade enligt detaljplanen,

2) objekt som enligt detaljplanen är märkta som byggnadsskyddsområden,

3) objekt som är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985), kyrkolagen (1054/1993), lagen om fornminnen (295/1963) eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/1985),

4) objekt som vid riksomfattande, regionala eller lokala inventeringar har konstaterats vara som byggnadshistoriskt eller kulturellt värdefulla,

5) objekt som tagits upp på världsarvslistan enligt konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (FördrS 19/1987),

6) objekt för vilka Museiverket har beviljat bidrag för restaurering enligt 19 § i byggnadsskyddslagen eller den regionala miljöcentralen har beviljat bidrag för vård av byggnadsarv, eller

7) andra objekt med ett särskilt historiskt och kulturellt värde som kan jämställas med sådana objekt som avses i 1―6 punkten.

7 §
Undantag för inköp av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde

Om säljaren inte har undantag som avses i 6 §, skall den som restaurerar eller underhåller en byggnad hos Finlands miljöcentral ansöka undantag för inköp eller införsel av en produkt.

I fråga om objekt som omfattar flera byggnader och som tagits upp på världsarvslistan enligt konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv kan också en företrädare för dem som äger och underhåller byggnaderna ansöka om undantag. En ansökan om undantag kan innefatta objektets alla byggnader.

8 §
Innehållet i ansökan om undantag

En ansökan om undantag enligt 5―7 § skall innehålla

a) sökandens namn och kontaktuppgifter,

b) uppgift om huruvida ansökan gäller inköp eller försäljning av produkter,

c) en utredning av produktens användningsändamål och om produkten skall användas för restaurering eller underhåll av en byggnad med ett särskilt historiskt och kulturellt värde eller av ett museifordon,

d) uppgift om produktens underkategori enligt bilaga 1,

e) den totala mängden produkter som skall köpas eller säljas,

f) produktens VOC-halt.

Till ansökan skall fogas Museiverkets eller någon annan museimyndighets utlåtande eller annan utredning om byggnadens historiska och kulturella betydelse, om ansökan gäller en produkt som skall användas för restaurering eller underhåll av byggnaden med ett särskilt historiskt och kulturellt värde. Till en ansökan som gäller en produkt som skall användas för reparation eller restaurering av ett museifordon skall fogas en utredning om att det är fråga om ett museifordon eller att fordonet kan klassificeras som ett museifordon.

9 §
Behandlingsavgift

Finlands miljöcentral kan ta ut en avgift för behandling av ansökan om undantag enligt miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1240/2003).

10 §
Metoder för fastställande av VOC-halten

Vid fastställande av VOC-halten i en produkt skall analysmetoder enligt bilaga 3 användas.

11 §
Tillsyn

Finlands miljöcentral svarar för hur tillsynen över denna förordning läggs upp och utarbetar ett övervakningsprogram med hjälp av vilket efterlevnaden av förordningen övervakas. Tillsynsmyndigheterna enligt 22 § 1 mom. i miljöskyddslagen övervakar efterlevnaden av denna förordning.

Övervakningsprogrammet kan vid behov ändras på initiativ av Finlands miljöcentral eller miljöministeriet.

12 §
Tillhandahållande av uppgifter och behandling av dessa

En försäljare eller importör som säljer eller förmedlar produkter i enlighet med bilaga 2 eller 5―7 § skall varje år före utgången av mars lämna Finlands miljöcentral uppgifter om mängden produkter som importerats eller sålts under föregående kalenderår och deras användningsändamål. Uppgifterna lämnas första gången för år 2007. Finlands miljöcentral upprättar en rapport över uppgifterna, som tillställs miljöministeriet före utgången av följande juni månad.

13 §
Utsläppande på marknaden

Produkter som tillverkaren eller importören kan påvisa att är framställda före den 1 januari 2007 i fas I eller före den 1 januari 2010 i fas II och vilkas VOC-halt överstiger de gränsvärden som anges i bilaga 2 och vilka inte är märkta i enlighet med 4 § kan släppas ut på marknaden till och med den 31 december 2007 i fas I och till och med den 31 december 2010 i fas II.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2005.

Helsingfors den 20 oktober 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Anneli Karjalainen

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.