831/2005

Given i Helsingfors den 13 oktober 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 december 2001 om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001) 3 § 2 punkten och den del av bilagan som gäller fysikaliska faktorer samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

3 §
Utredande av förekomsten av särskild fara för ohälsa och behovet av hälsoundersökningar

När frågan om behovet av hälsoundersökningar och längden av intervallerna mellan dem prövas på grundval av en arbetsplatsutredning och andra tillgängliga uppgifter samt den exempelförteckning som har fogats till denna förordning, skall beaktas


2) farligheten hos kemiska ämnen eller fysikaliska eller biologiska faktorer, som används i arbetet eller uppkommer eller förekommer i arbetet eller arbetsmiljön, exponeringens nivå, längd och periodicitet, tidigare exponering samt föreskrivna insatsvärden för agenser som medför särskild fara för ohälsa,


4 a §
Hälsoundersökningar vid överskridande av insatsvärdena för agenser som medför särskild fara för ohälsa

En arbetstagare vars bullerexponering överstiger det föreskrivna lägsta insatsvärdet för daglig exponering (80 dB eller 112 Pa) och för vars hälsa bullerexponering har konstaterats medföra fara skall ges möjlighet att genomgå hörselkontroll.

För arbetstagare vars bullerexponering motsvarar eller överstiger det föreskrivna högsta insatsvärdet för daglig exponering (85 dB eller 140 Pa) skall ordnas regelbundna hörselkontroller.

En arbetstagare vars exponering för vibration överstiger det föreskrivna insatsvärdet 2,5 m/s2 för daglig exponering för handvibration eller det föreskrivna insatsvärdet 0,5 m/s2 för daglig exponering för kroppsvibration, skall vara föremål för regelbunden uppföljning av hälsotillståndet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005. Punkterna 1 och 2 i 4 a § samt punkt 1 i den del av bilagan som gäller fysikaliska faktorer träder dock i kraft den 15 februari 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG (32003L0010); EGT nr L 42, 15.2.2003, s. 38
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG (32002L0044); EGT nr L 177, 6.7.2002, s. 13

Helsingfors den 13 oktober 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Medicinalråd
Matti Lamberg

Bilaga

Exempelförteckning över faktorer som medför särskild fara för ohälsa


Fysikaliska faktorer

1. Buller, samverkan mellan buller och ämnen som är giftiga för innerörat samt samverkan mellan buller och vibration

2. Hand- och kroppsvibrationer, samverkan mellan vibrationer och arbetsplatsen samt samverkan mellan vibrationer och andra utrustning

3. Tryckväxlingar (dykningsarbete samt andra arbeten vid övertryck, såsom vård i tryckkammare)

4. Joniserande strålning

Exponeringen för joniserande strålning kontrolleras i första hand med stråldosmätare i enlighet med strålskyddslagen (592/1991) och strålskyddsförordningen (1512/1991) samt de föreskrifter som meddelas med stöd av dem. Anvisningar om hälsoundersökningar av arbetstagare som exponeras för joniserande strålning meddelas av Strålsäkerhetscentralen.

5. Icke-joniserande strålning

Laserstrålning och annan optisk strålning.

Strålning som har en irradians som är skadlig för ögonen i arbete där tekniska förebyggande åtgärder inte till fullo kan säkerställas.

6. Temperaturförhållanden som avviker från det normala

Kall- och hetarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.