815/2005

Given i Helsingfors den 14 oktober 2005

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) en ny 40 a § som följer:

40 a §
Deltagande i beredningen av avfallsplaner

När den riksomfattande avfallsplanen bereds skall de myndigheter och intressegrupper vilkas rätt eller fördel ärendet berör samt de riksomfattande föreningar och stiftelser som avses i 59 § ges tillfälle att avge utlåtande om utkastet till plan. Utkastet skall publiceras i elektronisk form och allmänheten skall i tillräckligt god tid ges tillfälle att framföra sina åsikter. Information om en godkänd plan jämte motivering samt om hur de framförda åsikterna har blivit beaktade skall ges i elektronisk form.

Bestämmelser om deltagande i beredningen av en regional avfallsplan finns i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).


Denna lag träder i kraft den 1 november 2005.

RP 69/2005
MiUB 10/2005
RSv 107/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG (32004L0042); EGT nr L 143, 30.4.2004, s. 87

Helsingfors den 14 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.