794/2005

Utfärdat i Helsingfors den 15 september 2005

Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995, sådan den lyder i lagen 637/1997, bestämt:

1 §

Skattestyrelsens beslut om Koncernskattecentralens behörighet och om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen den 20 september 1999 (975/1999) jämte ändringar tillämpas även på beskattningen av de skattskyldiga som nämnts i bilagan till detta beslut, dock enligt nedanstående bestämmelser.

2 §

Vid beskattningen av de skattskyldiga som skall överföras till Koncernskattecentralen för beskattning tillämpas beslutet (975/1999) enligt följande:

1. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) eller som ålagts skatteverket med stöd av nämnda lag samt på uppgifter som med stöd av lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) hänför sig till fastställandet av skogsvårdsavgift tillämpas beslutet för första gången på en räkenskapsperiod som går ut den 1 oktober 2005 eller senare, dock så att beträffande skattegranskningen som avses i 14 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) är Koncernskattecentralen behörig enligt det ovan nämnda beslutets 1 § från och med ikraftträdandet av detta beslut;

2. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) och lagen om beskattning av begränsat skattskyldig (627/1978) eller som ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet så att Koncernskattecentralen är, vad gäller åligganden med anknytning till förskottsuppbörden, för första gången behörig att handlägga uppgifter som hör samman med förskott vilka tillgodoräknas vid beskattningen för ovan i punkt 1 nämnda skatteår samt att handlägga uppgifter som hör till betalningsövervakningen i samma omfattning som om den skattskyldiges hemkommun hade under kalenderåret 2005 överförts från ett skatteverk till ett annat på det sätt som anges i 30 § lagen om förskottsuppbörd;

3. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) eller som ålagts skatteverket med stöd av denna lag tillämpas beslutet med beaktande av vad som ovan i 2 punkten bestämts om betalningsövervakning;

4. på uppgifter som hör till skatteverket enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) och lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) eller som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar tillämpas beslutet i den omfattning som om den skattskyldiges hemkommun under kalenderåret 2005 ändrats från ett skatteverk till ett annat på det sätt som anges i 158 § mervärdesskattelagen;

5. på uppgifter som hör till skatteverket enligt inkomstskattelagen (1535/1992), lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och lagen om skattelättnader för sjöfarten (433/1981) eller som ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet vid beskattningen för de skatteår som nämns i 1 punkten, och

6. på de i 1 § 2 mom. 1 punkten angivna uppgifterna som angår skatteuppbörd tillämpas beslutet för de skatters och betalningars del som enligt det ovan nämnda beslutet faller under Koncernskattecentralens behörighet.

3 §

Vid beskattningen av de skattskyldiga som skall överföras för beskattning till ett skatteverk som avgörs enligt hemorten tillämpas beslutet (975/1999) enligt följande:

1. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) eller som ålagts skatteverket med stöd av nämnda lag samt på uppgifter som med stöd av lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) hänför sig till fastställandet av skogsvårdsavgift tillämpas beslutet för sista gången på en räkenskapsperiod som går ut senast 31.12.2005, dock så att beträffande skattegranskningen som avses i 14 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) är Koncernskattecentralen behörig till och med ikraftträdandet av detta beslut;

2. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) och lagen om beskattning av begränsat skattskyldig (627/1978) eller som ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet så att Koncernskattecentralen är, vad gäller åligganden med anknytning till förskottsuppbörden, för sista gången behörig att handlägga uppgifter som hör samman med förskott vilka tillgodoräknas vid beskattningen för ovan i punkt 1 nämnda skatteår samt att handlägga uppgifter som hör till betalningsövervakningen i samma omfattning som om den skattskyldiges hemkommun hade under kalenderåret 2005 överförts från ett skatteverk till ett annat på det sätt som anges i 30 § lagen om förskottsuppbörd;

3. på uppgifter som hör till skatteverket enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) eller som ålagts skatteverket med stöd av denna lag tillämpas beslutet med beaktande av vad som ovan i 2 punkten bestämts om betalningsövervakning;

4. på uppgifter som hör till skatteverket enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) och lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) eller som ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar tillämpas beslutet i den omfattning som om den skattskyldiges hemkommun under kalenderåret 2005 ändrats från ett skatteverk till ett annat på det sätt som anges i 158 § mervärdesskattelagen;

5. på uppgifter som hör till skatteverket enligt inkomstskattelagen (1535/1992), lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och lagen om skattelättnader för sjöfarten (433/1981) eller som ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet vid beskattningen för de skatteår som nämns i 1 punkten, och

6. på de i 1 § 2 mom. 1 punkten angivna uppgifterna som angår skatteuppbörd tillämpas beslutet för de skatters och betalningars del som enligt nämnda beslut faller under Koncernskattecentralens behörighet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2005. Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 15 september 2005

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Niklas Finne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.