791/2005

Given i Helsingfors den 29 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 39 och 40 § samt rubriken för 7 kap., av dem 39 § sådan den lyder i förordning 1243/2002, och

fogas till förordningen en ny 51 a § som följer:

39 §
Persontransport med två- och trehjuliga fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga fordon.

1. Med motorcykel som inte är försedd med sidvagn (kategori L3e) får transporteras högst en passagerare. En förutsättning för detta är dock att det för passageraren finns en lämplig sits och fotstöd. I sidvagnen till en motorcykel med sidvagn (kategori L4e) får högst två passagerare transporteras.

2. Med tvåhjulig moped (kategori L1e) får transporteras en (1) passagerare på en plats reserverad för passagerare, om fordonet enligt registreringsintyget är avsett för transport av passagerare eller ett högst tio år gammalt barn, om det finns en lämplig sits och behövliga fotskydd för barnet.

3. Med trehjulig moped (kategori L2e), trehjuling (kategori L5e), lätt fyrhjuling (kategori L6e) och fyrhjuling (kategori L7e) får transporteras högst det antal passagerare som antecknats i registret.

4. Den sammanlagda massan av förare, passagerare och gods på en trehjulig moped (kategori L2e), avsedd för persontransport, och på trehjuling (kategori L5e), får inte överskrida 300 kg och inte på fyrhjuling (kategori L6e) eller lätt fyrhjuling (kategori L7e) 200 kg.

40 §
Persontransport med traktor och motorredskap

1. Med traktor och motorredskap får förutom föraren transporteras högst två personer, om det för dem har ordnats fasta, säkra sitsar enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (76/763/EEG). Passagerarna får inte störa sikten och inte heller på annat sätt störa framförandet av fordonet.

2. I traktor och motorredskap med täckt förarhytt får barn utan hinder av 1 mom. transporteras, om för transport av barnet i fordonet har fästs en barnstol eller någon annan skyddsanordning för barn som är lämplig med hänsyn till barnets längd och vikt. En sådan sits skall fästas tillförlitligt i fordonet, och traktorn eller skyddsanordningen skall vara försedd med minst trepunktsbälte för barnet. Det fria utrymmet över barnets sits skall mätt uppåt från den obelastade sitsens sittyta vara minst 800 mm.

7 kap.

Användning av vissa lyktor och reflekterande skyltar


51 a §
Skylt för långsamtgående fordon

1. När en trehjulig moped (kategori L2e) eller lätt fyrhjuling (kategori L6e) vars bredd är större än 1,00 meter eller en traktor eller ett motorredskap vars egenmassa är över 0,5 ton körs på väg skall de vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon.

2. En skylt för långsamtgående fordon krävs inte för ett fordon som är kopplat till en släpvagn försedd med en skylt för långsamtgående fordon, eller för ett fordon som är registrerat utomlands.

3. I fråga om skyltar för långsamtgående fordon och montering av sådana föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2005.

Ett sådant fordon i kategori L som avses i denna förordning får köras på väg utan hinder av 51 a § 1 mom. till den 30 september 2006.

Helsingfors den 29 september 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.