772/2005

Given i Helsingfors den 23 september 2005

Lag om ändring av 37 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) 37 § 1 mom. som följer:

37 §
Uppskov med verkställigheten av ett förvandlingsstraff

Utmätningsmannen skall före verkställigheten fråga den som dömts till förvandlingsstraff om han fullgör sin värnplikt, deltar i reservens repetitionsövningar eller fullgör vapenfri tjänst eller civiltjänst, om han eller hon har beviljats skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner, om han eller hon genomgår vård eller är intagen i en anstalt som avses i 2 kap. 9 § i fängelselagen (767/2005) eller under de senaste tre månaderna har varit intagen i en sådan anstalt.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 263/2004
LaUB 10/2005
GrUU 20/2005
RSv 98/2005

Helsingfors den 23 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.