747/2005

Given i Helsingfors den 15 september 2005

Finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7, 11, 12 och 24 § i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005) och 36 § i lagen av den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994):

1 kap.

Betalning av skatter och återbäringar

1 §
Skatters uppbördsrater

Skatt uppbärs i en eller flera rater. Skatter som skall uppbäras i flera rater uppbärs i lika stora rater, om inte något annat följer av sådan nedsättning av skatten som avses i 2 §. Den rest som blivit över efter uppdelningen av skatten i rater införs i den första raten.

Skogsvårdsavgift samt samfunds och samfällda förmåners kvarskatt enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) uppbärs i en rat.

Fastighetsskatt och kvarskatt för andra än samfund och samfällda förmåner uppbärs i två rater om skatten är 170 euro eller mera. Skatt på arv och gåva uppbärs i två rater om skatten är 500 euro eller mera.

2 §
Fastställande av uppbördsraterna för nedsatt skatt

När skatt som uppbärs i två rater har nedsatts genom beslut av skatteverket, skatterättelsenämnden eller besvärsinstansen, skall nedsättningen av det belopp som betalas vid uppbörden i första hand beaktas i den andra raten.

Nedsatt skatt uppbärs i två lika stora rater om beslutet om nedsättning har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten. Restskatt uppbärs dock i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 85 euro eller mindre, och skatt på arv och gåva uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 250 euro eller mindre.

3 §
Förfallodagar

Förfallodagar för kvarskatt för skogsvårdsavgift och fastighetsskatt och för andra än samfund och samfällda förmåner bestäms årligen.

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt skall betalas senast den 25 dagen i den månad som följer efter den månad då den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Skatter och avgifter på eget initiativ som skatteverket debiterar skall betalas senast tre veckor efter påförandet av skatten.

4 §
Förfallodagar för skatt på arv och gåva

Den första raten på arvs- och gåvoskatt skall betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av tre månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Den andra raten skall betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av fem månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen.

Om för arvs- eller gåvoskatt har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), skall den första raten betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av sex månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Om inte något annat följer av 56 § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva, skall de återstående raterna betalas med ett års mellanrum, räknat från den föregående ratens förfallodag, så att den sista raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av fyra och ett halvt år från den dag arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Den del av arvs- eller gåvoskatten för vilken inte har beviljats någon förlängning betalas i enlighet med 1 mom.

5 §
Förfallodag för skatt som ändrats

Om en skatt eller avgift bestäms till följd av beslut som baserar sig på rättelseyrkande eller besvär, skatterättelse, efterbeskattning, beskattning som verkställs på nytt eller följdändring skall skatten betalas i en rat.

Förfallodagen för arvs- eller gåvoskatt infaller senast första dagen i den kalendermånad som börjar efter förloppet av två månader från påförandet av skatten. Förfallodagen får likväl infalla tidigast den första dagen i den månad som följer på förfallomånaden för den senare rat som avses i 4 § 1 mom. Om enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva har beviljats förlängning för betalning av skatt, skall den skatt som skall betalas till följd av att beskattningen verkställs på nytt betalas enligt 4 § 2 mom.

Övriga skatter skall betalas senast fem veckor efter påförandet av skatten. Om en skatt som ändrats skulle ha betalats i två rater, får förfallodagen vara tidigast en månad från förfallodagen för den senare raten.

6 §
Betalning av förskottsåterbäringar

Förskottsåterbäringar till samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag betalas den 7 dagen i den andra månaden som följer på den månad då den skattskyldiges beskattning har slutförts.

2 kap.

Betalningsställen för skatter och ersättning för dataöverföring

7 §
Kostnadsfria betalningar

Skatter, avgifter och andra prestationer kan betalas utan tilläggskostnader för betalningen till tullverkets verksamhetsställen i Helsingfors, Lahtis, Tavastehus, Åbo, Björneborg, Vasa, Tammerfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Joensuu, Torneå, Uleåborg, Kajana, Rovaniemi och Muonio.

Skatter, avgifter och andra prestationer på Åland kan betalas till länsstyrelsen på Åland.

8 §
Överföring av avgifter

Betalningsställena som avses i 12 § 3 mom. i lagen om skatteuppbörd skall utan dröjsmål överföra de skattemedel som de mottagit till skatteverkets bankkonto.

9 §
Ersättning för dataöverföring

För skattemedel som förmedlas via förmedlingssystemet för skattemedel betalas till penninginrättningen en ersättning på det sätt som föreskrivs i 2 och 3 mom. Då något annat förmedlingssätt används bestäms ersättningen så som överenskommits i samband med avtalet om skötseln av statens betalningsrörelse.

Då förmedlingssystemet för skattemedel används betalas penninginrättningen 14 cent i ersättning för dataöverföring för varje uppburen skatterat, beträffande vilken skatteverket tillställs eller förmedlas ett maskinläsbart betalningsmeddelande. Om penninginrättningen förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet tillställer skatteverket ett verifikat över den uppburna raten är ersättningen dock 30 cent.

Om penninginrättningen till skatteverket förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet förmedlar ett datameddelande om högst 70 tecken som matats in från betalningsverifikatet eller som kunden förmedlat till sin bank är ersättningen 35 cent och för ett datameddelande om högst 140 tecken 50 cent. Ersättningen för ett verifikat som sänds i stället för ett i detta moment avsett meddelande i maskinläsbar form är 42 cent.

3 kap.

Ikraftträdandebestämmelse

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 september 2005.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 1 december 1978 (903/1978) om skatteuppbörd jämte ändringar samt finansministeriets beslut av den 24 januari 1996 (72/1996) om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring och finansministeriets beslut av den 4 maj 1999 (582/1999) om betalning av vissa skatter och återbäringar jämte ändringar.

Helsingfors den 15 september 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.