745/2005

Given i Helsingfors den 15 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 juni 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (572/2003) 3 §, 6 § 2 mom. och avsnittet Anmärkningar i bilaga 1 som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon i 3 § 1 mom.1 och 3 punkten i statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004) avsedda fordon,

2) uttjänta fordon fordon som enligt 3 § 1 mom. avfallslagen (1072/1993) skall anses vara avfall,

3) producent fordonstillverkare eller importör som yrkesmässigt importerar fordon,

4) farliga ämnen farliga kemikalier enligt 11 § kemikalielagen (744/1989).

5) demonteringsinformation all information som är nödvändig för genomförande av behörig och miljövänlig förbehandling av skrotfordon som avses i statsrådets förordning om skrotfordon.

6 §
Kodningsstandarder och demonteringsinformation

Producenterna skall för varje ny fordonstyp utarbeta och ge ut demonteringsinformation inom sex månader efter att fordonet första gången släpps ut på marknaden. Fordons- och komponenttillverkarna skall i form av handböcker eller elektroniska hjälpmedel såsom cd-skivor eller onlinetjänster göra denna information tillgänglig för i 6 § i statsrådets förordning om skrotfordon avsedda företag som bedriver förbehandling. Informationen skall omfatta uppgifter om fordonets komponenter och material samt var de farliga ämnena är placerade i fordonet i den omfattning som förbehandlingsanläggningarna för uttjänta fordon behöver känna till saken för uppfyllande av bestämmelserna i statsrådets förordning om skrotfordon och i synnerhet för uppnående av de mål som ställs i förordningens 5 §.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT nr L 269, 21.10.2000, s. 34
Kommissionens beslut 2005/438/EG (32005D0438); EGT nr L 152, 15.6.2005, s. 19

Helsingfors den 15 september 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Bilaga 1

Anmärkningar:

- En koncentration av upp till 0,1 viktprocent per homogent material bly, sexvärt krom och kvicksilver, och 0,01 viktprocent per homogent material kadmium skall tolereras, förutsatt att dessa ämnen inte tillsatts avsiktligt (1).

- En koncentration av upp till 0,4 viktprocent bly i aluminium skall också tolereras, förutsatt att ämnet inte tillsatts avsiktligt (1).

- En koncentration av upp till 0,4 viktprocent bly i koppar som används i friktionsmaterial för bromsbelägg skall tolereras fram till den 1 juli 2007, förutsatt att ämnet inte tillsatts avsiktligt (1).

- Återanvändning av fordonsdelar som redan fanns på marknaden då perioden för ett undantag gick ut är tillåtet utan begränsning, eftersom det inte hör till tillämpningsområdet för 5 § 1 mom.

- Reservdelar som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används för fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 skall vara undantagna från bestämmelserna i 5 § 1 mom. (2).

(1) Med "avsiktlig tillsats" avses att ett ämne avsiktligt tillsätts vid utformningen av ett material eller en komponent för att ge slutprodukten en särskild egenskap, kvalitet eller ett speciellt utseende, och där ämnet stannar kvar i produkten. Användningen av återvunnet material som råvara för tillverkning av nya produkter där en viss andel av de återvunna materialen kan innehålla halter av reglerade metaller skall inte anses vara avsiktlig tillsats.

(2) Detta gäller inte för balansvikter på hjul, kolborstar för elmotorer och bromsbelägg eftersom dessa komponenter är särskilt angivna i bilaga 1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.