735/2005

Given i Helsingfors den 7 september 2005

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets arbetsordning av den 19 juni 2003 (585/2003) 10 § 2 mom. 9 punkten, 16 §, 28 § 3 och 11 punkten och 35 § 1 och 3 punkten samt

fogas till 10 § 2 mom. en ny 10 punkt och till 28 § en ny 12 och en ny 13 punkt som följer:

10 §
Försvarspolitiska avdelningen

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller


9) nedrustning och rustningskontroll,

10) handräckning enligt 4 § (522/2005) i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980).

16 §
Sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén

Sekretariatet bereder ärenden som hör till säkerhets- och försvarskommittén. Bestämmelser om kommitténs uppgifter finns i statsrådets förordning om säkerhets- och försvarskommittén (288/2003).

Sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén verkar dessutom som sekretariat för statsrådets beredskapschefsmöte samt ansvarar för de uppgifter som hör till ordföranden och sekreteraren för beredskapssekreterarmötena.

28 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller


3) sådan löner till ministeriets tjänstemän som skall fastställas enligt 5 § 2 mom. 2 punkten i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970),


11) semesterplanerna för avdelningscheferna och direktörerna för de fristående verksamhetsenheterna,

12) fastställandet av tjänstens svårighetsgrad och resultatet av bedömningen av ministeriets tjänstemäns arbetsprestationer samt den personliga lönedelen,

13) beslutsfattandet i sådana brådskande fall som avses i 4 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen under förutsättning, att försvarsministern inte i relation till den situation som handräckningen gäller kan nås tillräckligt snabbt.

35 §
Direktören för förvaltningsenheten

Direktören för förvaltningsenheten avgör utöver det som anges i 30 § ärenden som gäller

1) utnämningen av en person till en tjänst för vilken svårighetsgraden är högst 11, eller anställning i motsvarande uppgift i arbetsförhållande,


3) beviljande av behovsprövad tjänstledighet när det gäller en tjänsteman som utnämns av ministern samt en tjänsteman för vilken tjänstens svårighetsgrad är högst 11, eller motsvarande befrielse när det gäller personal i arbetsförhållande,Denna förordning träder i kraft den 9 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 september 2005

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.