728/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av civiltjänstlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/1991) 55 § 1 mom. och 56 §, av dem 56 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1271/1993 och 1222/1998, samt

fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda lag 1271/1993 ett nytt 3 mom. och till 55 § ett nytt 4 mom. som följer:

53 §
Sökande av ändring i civiltjänstcentralens beslut

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

55 §
Sökande av ändring i disciplinstraff

En civiltjänstgörare som har påförts disciplinstraff får söka ändring i beslutet om straff genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets tjänstgöringsstället hör.


I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

56 §
Sökande av ändring i beslut om utlämnande av uppgifter

Om en civiltjänstcentral eller ett tjänstgöringsställe har vägrat lämna ut uppgifter ur sitt register över civiltjänstgörare, kan den som bett om uppgifterna söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.