719/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 8 kap. 2 § 4 mom., 14 kap. 11 § 4 mom. och 14 a kap. 9 § 4 mom., sådana de lyder i lag 340/2000, som följer:

8 kap.

Ändring av sammanslutningsform

2 §

Föreningen samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999). Besvären skall behandlas i brådskande ordning.

14 kap.

Fusion

11 §

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.


14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

9 §

Den överlåtande och den övertagande föreningen samt den som framställt anmärkning får anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol enligt vad som bestäms i lagen om Försäkringsinspektionen. Besvären skall behandlas i brådskande ordning.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.