711/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av 91 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 3 mars 1995 (281/1995) 91 § som följer:

91 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunikationsministeriet eller Luftfartsverket har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Med undantag för beslut som gäller byggnadstillstånd, vite och hot om tvångsutförande skall beslutet dock iakttas trots att besvär har anförts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.