700/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av 2 a och 8 § i lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen (74/1918) 2 a § 1 mom. och 8 § 2 mom., sådana de lyder i lag 107/2000, samt

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

2 a §

I högsta förvaltningsdomstolen deltar i behandlingen av ärenden enligt vattenlagen (264/1961), miljöskyddslagen (86/2000) och lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) utöver de lagfarna ledamöterna dessutom två ledamöter med uppdraget som bisyssla (miljösakkunnigråd).


8 §

Högsta förvaltningsdomstolen kan med tre ledamöter behandla och avgöra

1) ärenden som gäller besvärstillstånd och yrkanden som har samband med det,

2) ärenden som gäller verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställighet eller något annat förordnande om verkställigheten,

3) ärenden som gäller rättshjälp,

4) ärenden i vilka besvären eller ansökan har återtagits eller i vilka det är fråga om huruvida ändring har sökts inom utsatt tid eller med iakttagande av föreskriven form eller trots besvärsförbud samt yrkanden som har samband med sådana ärenden, samt

5) ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande, om ansökan enhälligt avslås eller avvisas, och yrkanden som har samband med sådana ärenden.

I de fall som avses i 2 mom. 1―4 punkten kan ärendet behandlas och avgöras utan de sakkunnigledamöter som enligt denna eller någon annan lag hör till den ordinarie sammansättningen vid avgörande.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.