691/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 1996 om tillsyn över privat socialservice (603/1996) 5―7 och 11 § samt

fogas till lagen nya 7 a och 7 b § som följer:

2 kap.

Ordnande av privat socialservice

5 §
Tillstånd till verksamhet dygnet runt

En privat serviceproducent som fortlöpande tillhandahåller socialservice dygnet runt genom drivande av rörelse eller yrkesutövning skall ha länsstyrelsens tillstånd innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Av tillståndet skall framgå serviceproducentens servicebransch och verksamhetens omfattning. Tillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att trygga klientsäkerheten och som gäller mängden tjänster, de anställda, lokaliteterna, anordningarna och tillbehören samt arbetsmetoderna. Länsstyrelsen skall underrättas, om verksamheten upphör.

En serviceproducent som uppfyller villkoren enligt 3 § beviljas tillstånd på skriftlig och undertecknad ansökan. Tillståndsansökan riktas till den länsstyrelse inom vars område tjänsterna tillhandahålls.

I tillståndsansökan skall nämnas

1) serviceproducentens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) verksamhetsenheternas och verksamhetsställenas namn och kontaktuppgifter,

3) servicebransch och innehållet i den socialservice som skall tillhandahållas på basis av det tillstånd som ansökan gäller samt verksamhetens planerade omfattning vid varje verksamhetsenhet och verksamhetsställe,

4) antalet klientplatser,

5) den ansvariga personens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter samt utbildning, arbetserfarenhet och uppgift vid verksamhetsenheten,

6) den övriga personalens storlek och utbildning,

7) uppgift om registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

8) den dag då verksamheten inleds,

9) platsen för förvaring av klienthandlingar, de centrala principerna för förandet av klientregister och den som ansvarar för förandet av register,

10) övriga uppgifter som behövs för att bedöma tjänsternas kvalitet, säkerhet och tillbörlighet.

Till ansökan skall dessutom fogas namn och kontaktuppgifter för den sökandes verkställande direktör eller någon annan som ansvarar för drivandet av rörelsen.

Länsstyrelsen skall inspektera en privat verksamhetsenhet som bedriver serviceverksamhet dygnet runt så snart som möjligt efter det att länsstyrelsen har fått tillståndsansökan om inledande eller ändring av verksamheten.

Angående tillstånd till privat barnskyddsanstalt gäller 33 § i barnskyddslagen (683/1983).

Närmare bestämmelser om innehållet i och formuläret för tillståndsansökan och om hur tillstånd skall sökas kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

6 §
Anmälan om verksamheten

En privat serviceproducent som bedriver annan i 2 § avsedd verksamhet än verksamhet dygnet runt skall innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till det kollegiala organ som ansvarar för socialvården i den kommun där tjänsterna tillhandahålls.

I anmälan skall nämnas

1) serviceproducentens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) verksamhetsenheternas och verksamhetsställenas namn och kontaktuppgifter,

3) servicebransch samt innehållet i verksamheten och dess planerade omfattning vid varje verksamhetsenhet och verksamhetsställe,

4) antalet klientplatser,

5) den ansvariga personens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter samt utbildning, arbetserfarenhet och uppgift vid verksamhetsenheten,

6) den övriga personalens storlek och utbildning,

7) uppgift om registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd,

8) den dag då verksamheten inleds,

9) platsen för förvaring av klienthandlingar, de centrala principerna för förandet av klientregister och den som ansvarar för förandet av register,

10) övriga uppgifter som behövs för att bedöma tjänsternas kvalitet, säkerhet och tillbörlighet.

Till anmälan skall dessutom fogas namn och kontaktuppgifter för serviceproducentens verkställande direktör eller någon annan som ansvarar för drivandet av rörelsen.

En serviceproducent enligt 5 § behöver inte göra någon särskild anmälan om annan privat socialserviceverksamhet.

Närmare bestämmelser om innehållet i och formuläret för anmälan samt om hur anmälan skall göras kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

7 §
Register över tillhandahållare av privat service

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna skall för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten tillsammans driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). I informationssystemet ingår som separata delar ett register över privata socialserviceproducenter samt ett register enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och över självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Rättsskyddscentralen för hälsovården svarar för informationssystemets funktion.

Länsstyrelserna för in de uppgifter som avses i 5 § 3 mom. och 6 § 2 mom. i registret över tillhandahållare av privat service samt

1) uppgifter om förändringar i verksamheten,

2) uppgifter om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen,

3) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden och som inte innehåller uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Kommunerna skall meddela länsstyrelsen uppgifter för registret.

Rättsskyddscentralen för hälsovården är registeransvarig. Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna får använda registeruppgifter i den omfattning deras uppgifter kräver det. Länsstyrelsen ansvarar för uppgifter som den fört in i registret och för att de uppgifter den inom sin behörighet lämnat ut är i enlighet med lagen. Förutom denna lag skall också personuppgiftslagen tillämpas på behandlingen av personuppgifter. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som skall införas i registret med stöd av 2 mom.

Uppgifterna om den som är verksam som socialserviceproducent, den ansvariga personen samt den som ansvarar för förandet av register avförs ur registret fem år efter det att den som införts i registret har upphört med verksamheten som socialserviceproducent eller ansvarig person.

7 a §
Utlämnande av uppgifterna ur registret över tillhandahållare av privat service samt uppgifternas offentlighet

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifterna får Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lagstiftningen, med hjälp av en teknisk anslutning ur registret över tillhandahållare av privat service

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de uppgifter om privata serviceproducenter inom socialvården som behövs vid beviljandet av sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner, samt

2) till forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården lämna ut sådana uppgifter om serviceproducenter enligt 5 och 6 § samt i 10 § avsedda verksamhetsberättelser som behövs för statistikändamål.

Före öppnandet av en teknisk anslutning skall den myndighet som ber om uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Rättsskyddscentralen för hälsovården får dessutom när det gäller tillhandahållare av privat socialservice ur registret över privata serviceproducenter i ett allmänt datanät publicera och lämna ut namn eller firma, servicebransch samt alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens adresser och andra kontaktuppgifter. För andra än självständiga yrkesutövare får i ett allmänt datanät också finnas andra offentliga uppgifter om företagsverksamheten. En självständig yrkesutövare får dock förbjuda att hans eller hennes adress och övriga kontaktuppgifter publiceras.

På utlämnande av offentliga personuppgifter som inte sker i ett allmänt datanät tillämpas 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). När serviceproducenter eller självständiga yrkesutövare anmält att de upphör med verksamheten, får uppgifter om dem publiceras och lämnas ut i ett allmänt datanät i högst 12 månader efter det att länsstyrelsen har tagit emot anmälan.

7 b §
Avgifter

Tillstånd att producera socialservice och registrering av i 6 § avsedda anmälningar om verksamheten är avgiftsbelagda. Dessutom kan en årsavgift tas ut hos de serviceproducenter som fått ett i 5 § avsett tillstånd. Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av inrikesministeriet med beaktande av vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller med stöd av den. Länsstyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om betalningen av avgifterna.

Av årsavgifterna enligt 1 mom. skall länsstyrelserna betala Rättsskyddscentralen för hälsovården en andel som täcker kostnaderna för förandet av registret över tillhandahållare av privat service. Närmare bestämmelser om andelen till Rättsskyddscentralen för hälsovården utfärdas genom den förordning av inrikesministeriet som avses i 1 mom.

11 §
Rätt att få upplysningar

Rättsskyddscentralen för hälsovården, länsstyrelserna och kommunerna har utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan avgift rätt att av socialserviceproducenterna få de upplysningar och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Länsstyrelserna får redan före ikraftträdandet i registret över tillhandahållare av privat service föra in uppgifter om nya serviceproducenter som ansöker om tillstånd.

Länsstyrelserna skall överföra uppgifter om serviceproducenter som beviljats tillstånd enligt 5 §, sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande, samt uppgifterna om serviceproducenter som gjort en anmälan enligt 6 §, sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande, till registret över tillhandahållare av privat service. Uppgifterna skall överföras inom 12 månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 34/2005
ShUB 6/2005
RSv 52/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.