680/2005

Given i Helsingfors den 26 augusti 2005

Lag om ändring av 15 § i lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 15 §, sådan den lyder i lag 1321/2002, som följer:

15 §

Till den besvärsnämnd för arbetspensionsärenden som avses i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) förordnar statsrådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för fem år i sänder två medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och insatta i företagarverksamhet och om vilka de mest representativa företagarorganisationerna lägger fram förslag för social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2003
RP 47/2005
ShUB 11/2005
RSv 99/2005

Helsingfors den 26 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.