662/2005

Given i Helsingfors den 26 augusti 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 4 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956), sådana de lyder i lag 485/2002:

1 §

Den del av pensionen enligt lagen om sjömanspensioner (72/1956) som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och som överensstämmer med 3 a § 4 mom lagen om sjömanspensioner, storheter som hänför sig till ålder, inkomster och anställningstid, fonderad ålderdomspension, pensionsansvar, årspremie, utjämningsdelar för årspremien och den fond som bildats av utjämningsdelarna, korrigering av uppgifterna, försäkringstekniska storheter, ändring av fribrev och fonderad del samt avrundning av pensionsåldern beräknas på det sätt som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Vid beräkningen skall koefficienterna enligt bilaga 2 till denna förordning användas.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 september 2005 med undantag av punkt 4.2 i bilaga 1, som träder i kraft den 31 december 2005. Förordningen tillämpas första gången vid den ansvarsfördelning som verkställs för år 2005.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 december 2000 om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. i lagen om sjömanspensioner (1176/2000) jämte ändringar samt bilagan till förordningen.

Helsingfors den 26 augusti 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Harri Isokorpi

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.