613/2005

Given i Helsingfors den 29 juli 2005

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 7 § i förordningen om dagsbotens belopp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen av den 21 maj 1999 om dagsbotens belopp (609/1999) 1 § 2 mom. 5 punkten,

ändras 1 § 1 mom. samt

fogas till 7 §, sådan den lyder i förordning 1037/2001, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Genomsnittlig månadsinkomst

Den bötfälldes genomsnittliga månadsinkomst beräknas på nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten. Till den genomsnittliga månadsinkomsten hänförs dessutom dividendinkomster som är skattefria enligt 33 a―33 c § i inkomstskattelagen (1535/ 1992) och annan skattefri inkomst som avses i 33 d § i nämnda lag.


7 §
Minsta totalbeloppet av böter

Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt sjötrafiklagen (463/1996) eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av sjötrafiklagen är för den som framför en farkost 60 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Helsingfors den 29 juli 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.