604/2005

Given i Helsingfors den 21 juli 2005

Statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 12 § 1 mom. och 20 § 2 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Allmänt

Utöver vad som bestäms i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), nedan lagen om gårdsstöd, tillämpas i Finland vid verkställigheten av reformen av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik vad som i denna förordning bestäms om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) system med samlat gårdsstöd ett stödsystem enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd,

2) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system med direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

3) kommissionens förordning III kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror,

4) trädesrättighet en hektarspecifik stödrättighet som beviljas jordbrukare i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i förordningen om gårdsstöd,

5) trädningsskyldighet markanvändning enligt artikel 32 i kommissionens förordning II,

6) mark som berättigar till trädesrättighet sådan jordbruksareal på lägenheten som anges i artikel 54.2 i förordningen om gårdsstöd,

7) referensperiod den period som avses i artikel 38 i förordningen om gårdsstöd, samt

8) stödregion sådan region som avses i artikel 58.2 i förordningen om gårdsstöd och som fastställs i denna förordning.

3 §
Stödregioner

Som stödregioner inom systemet med samlat gårdsstöd används i enlighet med regionindelningen i bilaga 1 stödregionerna A, B―C1 samt C2―C4. I bilaga 2 anges kommunernas skärgårdsområden i respektive stödregion.

De direkta inkomststöd som på basis av de rättsakter som ingår i bilaga I till förordningen om gårdsstöd utbetalats till de stödregioner som anges i 1 mom. används under referensperioden som de objektiva kriterier som avses i artikel 58.3 i förordningen om gårdsstöd, med beaktande av att de stöd som är bundna till produktionen fördelas per stödregion inom systemet med samlat gårdsstöd.

4 §
Stöd som är bundna till produktionen

Utöver vad som bestäms i lagen om gårdsstöd beviljas på basis av systemet med samlat gårdsstöd såsom stöd som är bundna till produktionen enligt artiklarna 64―68 i förordningen om gårdsstöd

1) de får- och getbidrag jämte tilläggsbidrag som avses i artikel 67 samt i bilaga VI i förordningen om gårdsstöd högst enligt det maximibelopp på 50 procent som anges i punkt 1 i nämnda artikel, dock högst till ett belopp av 0,85 miljoner euro, och

2) det särskilda bidrag för handjur av nötkreatur som avses i artikel 68.2 punkt b.ii samt i bilaga VI i förordningen om gårdsstöd högst enligt det maximibelopp på 75 procent som anges i nämnda punkt, minskat med det belopp som behövs för stöd inom nötköttssektorn enligt artikel 69 i förordningen om gårdsstöd, dock högst till ett belopp av 24,42 miljoner euro.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. beviljas såsom stöd som är bundet till produktionen det stöd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2358/71 och bilaga XI i förordningen om gårdsstöd som avses i artikel 70.1 punkt a i förordningen om gårdsstöd till den del stödet beviljas för produktion av utsäde av timotej i enlighet med artikel 99 i förordningen om gårdsstöd och kapitel 10 i kommissionens förordning III, dock högst till ett belopp av 1,15 miljoner euro.

5 §
Trädesrättigheter och trädningsskyldigheter

Vid beviljandet av trädesrättigheter och fastställandet av trädningsskyldigheter används följande antal hektar i de olika stödregionerna som det gårdsspecifika antal hektar mark som berättigar till trädesrättighet vilket avses i artikel 63.2 i förordningen om gårdsstöd:

Stödregion hektar
A 30,66
B―C1 41,81
C2―C4 70,76

Följande antal ton per hektar används som de referensskördar som avses i artikel 63.2 i förordningen om gårdsstöd:

Stödregion referensskörd t/ha
A 3,0
B―C1 2,2
C2―C4 1,3

Om den produktionsmängd som beräknats på basis av den gårdsspecifika mark som berättigar till trädesrättighet inom de olika stödregionerna sammanlagt överstiger den mängd av 92 ton som anges i artikel 63.2, fastställs trädesrättigheterna och trädningsskyldigheterna utgående från trädesprocentsatsen per region.

6 §
Trädning och trädesprocentsats under referensperioden

Det genomsnittliga antal hektar sådan mark som berättigar till trädesrättighet och som tagits ur bruk under den referensperiod som avses i artikel 39.2 i kommissionens förordning II uppgår till 85 419 hektar.

De trädesprocentsatser som avses i artikel 63.2 i förordningen om gårdsstöd är följande:

Stödregion trädesprocent
A 8,8
B―C1 7,7
C2―C4 5,7

När de trädesrättigheter som avses i artiklarna 39 och 43 i kommissionens förordning II fastställs för år 2006 används de procentsatser som anges i 2 mom.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juli 2005

Minister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

REGIONINDELNING INOM SYSTEMET MED SAMLAT GÅRDSSTÖD

Region A

Alastaro, Askola, Aura, Bjärnå, Borgnäs, Borgå frånsett skärgårdsdelarna, Dragsfjärd frånsett skärgårdsdelarna, Elimäki, Esbo, Finby frånsett skärgårdsdelarna, Grankulla, Halikko frånsett skärgårdsdelarna, Helsingfors, Ingå frånsett skärgårdsdelarna, Karis, Kervo, Kiikala, Kimito, Koski, Kouvola, Kuusjoki, Kyrkslätt, Lappträsk, Lemu frånsett skärgårdsdelarna, Liljendal, Loimaa, Lojo, Lovisa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Mörskom, Nurmijärvi, Nådendal frånsett skärgårdsdelarna, Oripää, Pargas frånsett skärgårdsdelarna, Pemar, Pernå frånsett skärgårdsdelarna, Pertteli, Pikis frånsett skärgårdsdelarna, Pojo, Pukkila, Pöytyä, Reso, Rusko, S:t Karins frånsett skärgårdsdelarna, Sagu frånsett skärgårdsdelarna, Salo, Sibbo, Sjundeå, Somero, Strömfors, Tarvasjoki, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis, Västanfjärd, Åbo frånsett skärgårdsdelarna.

Region B―C1

Alahärmä, Anjalankoski, Artsjö, Asikkala, Askainen, Birkala, Björneborg, Brändö, Eckerö, Ekenäs, Enonkoski, Eura, Euraåminne, Finström, Forssa, Fredrikshamn, Föglö, Geta, Gustavs, Hammarland, Hangö, Hankasalmi, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Haukivuori, Hausjärvi, Heinola, Heinävesi, Hollola, Houtskär, Huittinen, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Iitti, Ikalis, Ilmajoki, Imatra, Iniö, Jaala, Jalasjärvi, Janakkala, Jockis, Joensuu frånsett de delar som hör till region C2―C4, Jomala, Jorois, Joutseno, Jurva, Juupajoki, Juva, Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Jämijärvi, Jämsä, Jämsänkoski, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karislojo, Kaskö, Kauhajoki, Kauhava, Kerimäki, Kesälahti, Kiikoinen, Kisko, Kitee, Kiukainen, Kjulo, Kodisjoki, Korpilahti, Korpo, Korsholm frånsett de delar som hör till region C2―C4, Korsnäs, Kotka, Kristinestad, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kumlinge, Kumo, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Kuusankoski, Kylmäkoski, Kärkölä, Kökar, Lahtis, Laihela, Laitila, Lammi, Lappi, Lappo, Laukaa, Lavia, Lemi, Lemland, Lempäälä, Leppävirta, Lillkyro, Liperi, Loppi, Lumparland, Luopioinen, Luumäki, Luvia, Längelmäki, Maaninka, Malax, Mariehamn, Maxmo frånsett de delar som hör till region C2―C4, Merimasku, Miehikkälä, Mouhijärvi, Muurame, Mynämäki, Mäntsälä, Mänttä, Mäntyharju, Nagu, Nakkila, Nastola, Nokia, Norrmark, Nousis, Nummi-Pusula, Nurmo, Nykarleby, Nyslott, Nystad, Närpes, Oravais, Orimattila, Orivesi, Outokumpu, Padasjoki, Parikkala, Pieksämäki, Pieksänmaa, Påmark, Punkaharju, Punkalaidun, Puumala, Pyhäranta, Pyttis, Pälkäne, Rantasalmi, Raumo, Rautjärvi, Renko, Riihimäki, Rimito, Ristiina, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, S:t Michel, Saltvik, Sammatti, Savitaipale, Savonranta, Seinäjoki frånsett delarna som tillhör region C2―C4, Siilinjärvi, Sottunga, Storkyro, Sulkava, Sund, Suodenniemi, Suomenniemi, Suomusjärvi, Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, Taipalsaari, Tammela, Tammerfors, Tavastehus, Tavastkyro, Toijala, Tuulos, Tuusniemi, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Vahto, Valkeakoski, Valkeala, Vammala, Vampula, Varkaus, Vasa, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Viiala, Viljakkala, Villmanstrand, Vilppula, Virolahti, Vårdö, Vörå, Ylihärmä, Ylistaro, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä, Äetsä, Östermark samt skärgårdsdelarna av Borgå, Dragsfjärd, Finby, Halikko, Ingå, Lemu, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis, S:t Karins, Sagu och Åbo.

Region C2―C4

Alajärvi, Alavieska, Alavus, Brahestad, Bötom, Enare, Eno, Enontekis, Etseri, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Haukipudas, Himanka, Hirvensalmi, Honkajoki, Hyrynsalmi, Idensalmi, Ii, Ilomants, Jakobstad, i Joensuu stad tidigare Kiihtelysvaara kommun och tidigare Tuupovaara kommun, Joutsa, Juankoski, Juuka, Kaavi, Kajana, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karleby, Karlö, Karstula, Karttula, Karvia, Kaustby, Keitele, Kelviå, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kestilä, Keuruu, Kihniö, Kiiminki, Kinnula, Kittilä, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kolari, Konnevesi, Kontiolahti, i Korsholms kommun Björköby och Replot, Kortesjärvi, Kronoby, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuru, Kuusamo, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Larsmo, Lehtimäki, Leivonmäki, Lestijärvi, Lieksa, Limingo, Lochteå, Luhanka, Lumijoki, i Maxmo kommun områdena utanför fastlandet, Merijärvi, Muhos, Multia, Muonio, Nilsiä, Nivala, Nurmes, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Parkano, Pedersöre, Pelkosenniemi, Pello, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pihtipudas, Piippola, Polvijärvi, Posio, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäselkä, Pylkönmäki, Rantsila, Ranua, Rautalampi, Rautavaara, Reisjärvi, Ristijärvi, Rovaniemi, Rovaniemi landskommun, Ruukki, Saarijärvi, Salla, Sastmola, Savukoski, i Seinäjoki stad tidigare Peräseinäjoki kommun, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Simo, Sodankylä, Soini, Sonkajärvi, Sotkamo, Storå, Sumiainen, Suolahti, Suomussalmi, Taivalkoski, Tervo, Tervola, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Torneå, Tyrnävä, Töysä, Uleåborg, Ullava, Utajärvi, Utsjoki, Uurainen, Vaala, Valtimo, Varpaisjärvi, Vesanto, Vetil, Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, Virdois, Vuolijoki, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska, Äänekoski, Övertorneå.

Bilaga 2

SKÄRGÅRDSOMRÅDEN inom gårdsstödsregionen B―C1

Följande områden i nedan nämnda kommuner:

Borgå Lill-Pellinge, Stor-Pellinge och Sundö

Dragsfjärd Kagsjäla, Kasnäs och Lövö samt tidigare Hitis kommun

Finby Pettu och Utö

Gustavs Lypertö och Vartsala

Halikko Luotsisaari, Vartsalansaari och Angelansaari samt den del av Kimitoön som hör till Halikko kommun Hammarland Appelö och Torsholm

Ingå Lövö, Orslandet, Storramsjö och Älgsjölandet

Lemland Askö, Björkö, Gloskär, Gåsö, Kuggholmen, Stackskär och Stora Stegskär

Lemu Matalluoto

Nådendal Ekstensholm

Pargas Attu, Björkholm, Heisala, Jermo, Kuggö, Mielisholm, Sorpo och Tammo

Pernå Byön, Killingö, Käldö, Sondarö och Våtskär

Pikis Mjölö

S:t Karins Mjölö

Sagu Österö

Åbo Kulho

SKÄRGÅRDSOMRÅDEN inom gårdsstödsregionen C2―C4

Följande områden i nedan nämnda kommuner:

Enonkoski Ihamaniemi

Hankasalmi öarna Paanala och Tuomari

Heinävesi Hentulansaari och Viitasaari samt ön Luutsalo

Jorois Kostosaari

Kangaslampi Ruotimo

Kerimäki Kokkosaari, Välisaari, öarna Hevossalo och Vehkasalo

Kesälahti Suitsansaari och Suursaari

Korpilahti Jänissaari, Kilvensalo och Rutaniemi

Kuopio ön Kortela, öarna Papinsalo, Säyneensalo, Viitasalo och Vaajasalo

Leppävirta Hietasaari, ön Tervassalo, Timonsalo och Vilponsaari

Liperi Karjalansaari, Karhunsaari, Kuussaari, Lapinsaari, Matinsaari, Pesolansaari, Rauansaari och Suursaari

Malax tidigare Bergö kommun

Nyslott Ahvionsaari, Kesamonsaari, Kokonsaari, Kongonsaari, Laukansaari, Liistonsaari, Muhansaari, Pesolansaari, Pietolansaari, Ritosaari och Tuohisaari, Kiviapaja samt Mikkolanniemi

Punkaharju Pöllänsaari

Puumala Heinäsensaari, Kurjensalo, Konninsalo, Lieviskä, Liimattala, Lintusalo, Niinisaari, Partalansaari, Rokansaari och Viitasaari

Rantasalmi Hevossalo, Kuokansaari och lägenheten Pikontaipale

Ristiina Harapansalo, Kaijatsaari och Kaita

Ruovesi Jaakonsaari

S:t Michel Paajalansaari och Papinsaari

Sulkava området på andra sidan Vekaransalmi

Suomenniemi Salosaari

Suonenjoki Ärjänsaari

Taipalsaari Kyläniemi, Iso Jänkäsalo och Pieni Jänkäsalo

Vilppula Teerisaari

Östermark Honkasaari och Pukkilansaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.