594/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 14 § och 19 § 1 mom. 3 punkten samt

fogas till lagen en ny 47 a § som följer:

14 §
Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering i maskinläsbar form

Enligt avtal med den registeransvarige kan uppgifter lämnas till polisens personregister genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form enligt följande:

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och rättsregistercentralen uppgifter om personer som de har efterlyst samt av fångvårdsmyndigheterna signalementsuppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig mot friheten,

2) av tullverket och militärmyndigheterna uppgifter om personer som de har efterlyst, uppgifter om utlänningar, uppgifter som gäller utlänningars identitet och signalement samt uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott som hör till gränsbevakningsväsendets och tullverkets behörighet,

3) av myndigheterna inom utrikesförvaltningen uppgifter angående beslut om pass, visum, uppehålls- eller arbetstillstånd,

4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen (578/2005) eller någon annanstans i lag, samt i 3 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får polisen lämna ut behövliga uppgifter genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form ur polisens personregister, med undantag för Europol-informationssystemet som avses i 30 § och Schengens nationella informationssystem som avses i 31 §, till


3) gränsbevakningsväsendet när det är fråga om i 2 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag, och i 3 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag, samt uppgifter som behövs för gränsövervakning, genomförande av gränskontroller och övervakning av personers inresa och utresa,


7 kap.

Den registrerades rättigheter

47 a §
Kontroll, utlämning och utplåning av uppgifter som gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning lagrat i polisens informationssystem

Staben för gränsbevakningsväsendet skall beredas tillfälle att ge utlåtande innan de uppgifter som gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning lagrat i polisens informationssystem arkiveras, utplånas eller utlämnas, innan utredning lämnas med anledning av att rätten till insyn utövats samt innan information lämnas om att uppgifter behandlats.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005
FuUB 12/2005
RSv 92/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.