590/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 96 och 101 § i lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 96 § 1 mom. och 101 § 2 mom., sådana de lyder, 96 § 1 mom. i lag 1066/2004 och 101 § 2 mom. i lag 112/1985, som följer:

96 §

Polisen, fiskerimyndigheterna och gränsbevakningsväsendet skall utöva tillsyn över att bestämmelserna och föreskrifterna angående fiske följs samt, i enlighet med vad som föreskrivs nedan, omhänderta fångst som erhållits och redskap som använts vid olovligt fiske samt transportgods och handelsvara som enligt denna lag skall anses som olovliga.


101 §

I sådana fall som avses i 1 mom. skall även en edsvuren fiskeövervakare, en polis eller en gränsbevakningsman samt, då vattenområdet eller fiskeområdet tillhör staten, en polis, en gränsbevakningsman eller en annan myndighet vars skyldighet det är att inom ett sådant område övervaka iakttagandet av bestämmelserna och föreskrifterna om fiske, omhänderta de fångstredskap vilka tillhör den som bedriver olovligt fiske samt hans fångst och den farkost från vilken fångsten bedrivits.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 6/2005
FuUB 12/2005
RSv 92/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.