572/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 1 a och 1 b § i lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) 1 a § 1 mom. 9 punkten och 1 b § 3 mom., sådana de lyder i lag 916/2000, som följer:

1 a §

Tillsynsavgiften fastställs gruppvis enligt följande:


9) i lagen om försäkringsförmedling (570/2005) avsedda ombud och försäkringsmäklare som separata grupper,


1 b §

Den fasta grundavgiften bestäms gruppvis. Den proportionella avgiften bestäms för varje grupp, med undantag för grupperna 9, 9 a och 9 b, på basis av premieinkomsten, nettoavkastningen av placeringsverksamheten och den försäkringstekniska ansvarsskulden som anstalten bokfört under räkenskapsperioden före debiteringsåret, så som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Försäkringsinspektionen bestämmer. Den proportionella avgiften för grupp 9 bestäms enligt antalet ombud som tjänstgör i ombudsföretaget och antalet försäkringsmäklare som tjänstgör i försäkringsmäklarföretaget. Den proportionella avgiften för grupp 9 a bestäms enligt de influtna medlemsavgifterna.Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 220/2004
EkUB 12/2005
RSv 82/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG (32002L0092); EGT nr L 9, 15.1.2003 s. 3

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.