571/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 14 a kap. 9 § i lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 14 a kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 362/2001, som följer:

14 a kap.

Konkurrens och marknadsföring

9 §

Ombudet skall i sin marknadsföring informera om vilka försäkringsbolag han representerar och vid marknadsföringen av en enskild försäkring vilket försäkringsbolags produkt det är fråga om.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

RP 220/2004
EkUB 12/2005
RSv 82/2005
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG (32002L0092); EGT nr L 9, 15.1.2003 s. 3

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.