548/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland

I enlighet med republikens president beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1556/1994 och i lag 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §
Rådet för utvärdering av högskolorna

Rådet för utvärdering av högskolorna skall i landskapet Åland sköta uppgifter i anslutning till utvärderingen enligt 5 § i landskapslagen om Högskolan på Åland (Ålands författningssamling 2002:81) i enlighet med vad som följer av förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna (1320/1995).

Inom utvärderingsrådet skall det, i enlighet med 3 § i förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna, finnas en sektion med personer som är förtrogna med utbildningen på Åland.

2 §
Samrådsdelegationen

För att besluta om den behörighet som yrkeshögskoleexamina avlagda vid Högskolan på Åland medför i riket finns en samrådsdelegation för högskoleutbildning. Samrådsdelegationens beslut skall vara enhälliga.

Samrådsdelegationen tillsätts av undervisningsministeriet för två år i sänder. Delegationen består av fyra ledamöter av vilka två utses på förslag av landskapsregeringen. Delegationen utser inom sig en ordförande. Som sekreterare anlitas en tjänsteman vid undervisningsministeriet eller landskapsregeringen som delegationen utser.

På ledamöterna i delegationen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då de sköter sina uppgifter enligt denna förordning. I delegationens verksamhet tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), förvaltningsprocesslagen (586/1996) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Delegationens arbetsspråk är svenska.

3 §
Europeiska gemenskapens regelverk och internationella fördrag

Sjukskötar- och sjöfartsutbildningen skall uppfylla de krav som anges i Europeiska gemenskapens regelverk. I sjöfartsutbildningen skall dessutom beaktas vad som internationellt avtalas om sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning.

4 §
Jämställande av examina

Om en vid Högskolan på Åland avlagd yrkeshögskoleexamen i enlighet med samrådsdelegationens beslut uppfyller de krav som ställs på motsvarande yrkeshögskoleexamina som har avlagts i riket, skall den i landskapet avlagda yrkeshögskoleexamen medföra samma behörighet som motsvarande examen i riket.

5 §
Anmälan om hälsovårdsexamina till rättsskyddscentralen

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall utan dröjsmål underrättas om hälsovårdsexamina som har avlagts vid Högskolan på Åland.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.

Genom denna förordning upphävs förordningen 18 november 1988 om undervisningen vid Ålands tekniska läroverk (967/1988) samt 1 § 4 punkten i förordningen den 30 december 1992 om fortsatt giltighet av vissa överenskommelseförordningar som har utfärdats med stöd av 1951 års självstyrelselag för Åland (1594/1992).

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.