544/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) 1 § 1 och 2 mom., 3 § 1 mom., i 4 § 1 mom. det inledande stycket samt 3 och 4 mom., 10 § och 11 § 1 mom., av dem 1 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1057/2002 och 4 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1349/2001, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 1057/2002, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

I en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (handelsfartygsförteckning) kan inskrivas lastfartyg och andra fartyg som huvudsakligen är avsedda för godstransporter, om

1) fartyget är inskrivet i det finska fartygsregistret,

2) fartyget huvudsakligen används i utrikes sjöfart, och

3) minst hälften av samtliga anställda på de lastfartyg, som är i trafik på Finland och innehas av en sammanslutning som i egenskap av arbetsgivare bedriver rederiverksamhet med fartyget, är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Såsom fartyg som kan inskrivas i handelsfartygsförteckningen godkänns även bogserbåtar och skjutbogserare som regelbundet transporterar lastpråmar huvudsakligen i utrikes sjöfart samt såsom passagerarfartyg besiktigade fartyg som huvudsakligen är avsedda för godstransporter och har högst 120 passagerarplatser. I handelsfartygsförteckningen kan också införas mudderverk som huvudsakligen används i utrikes sjöfart.


Ett fartyg anses huvudsakligen gå i utrikes sjöfart, om det över hälften av sin verksamhetstid under ett kalenderår går i utrikes sjöfart, inbegripet trafik genom Saima kanal.

3 §

Ett fartyg skall på ansökan av ägaren eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget inskrivas i handelsfartygsförteckningen, om fartyget uppfyller de villkor för inskrivning som nämns i 1 §.


4 §

Om arbetskraftskostnaderna som hänför sig till ett i handelsfartygsförteckningen infört fartyg, som under ett kalenderår huvudsakligen går i utrikes sjöfart, i överensstämmelse med avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i denna paragraf, möjliggör verksamhet i internationell trafik, beviljas en finsk ägare till fartyget eller, om fartyget har utländsk ägare men är registrerat i Finland, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget av statens medel i stöd


Stöd kan även beviljas en finsk ägare av ett fartyg som är registrerat på Åland eller, om fartyget har utländsk ägare, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget.

Det stöd som avses i 1 mom. beviljas dock inte en finsk ägare till ett i handelsfartygsförteckningen inskrivet fartyg eller, om fartyget har utländsk ägare, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget, under den tid denne betalas sådant stöd från staten som är avsett att sänka fartygets driftskostnader eller till den del någon annan betalar ett likartat stöd.


10 §

Den som äger ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget skall meddela Sjöfartsverket sådana ändringar i förhållandena som kan vara av betydelse för att fartyget skall hållas kvar i förteckningen.

11 §

Ett fartyg avförs ur handelsfartygsförteckningen, om det på grundval av fartygsägarens meddelande eller uppgifter som Sjöfartsverket har fått på annat sätt framgår att villkoren i 1 § för inskrivning i förteckningen inte längre uppfylls och orsaken till detta inte är tillfällig.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Det inledande stycket i 4 § 1 mom. och paragrafens 3 och 4 mom. tillämpas dock på sådant stöd som betalas för kostnader som uppkommit den 1 juli 2005 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 58/2005
KoUB 14/2005
RSv 76/2005

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.