541/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 kap. 3 § i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 646/2003, ett nytt 3 mom. och till kapitlets 6 a §, sådan den lyder i lag 10/1994, ett nytt 4 mom. samt till 4 kap. 15 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom. som följer:

3 kap.

Skingringsförbud och kvarstad

3 §
Tillfälliga åtgärder

Om åklagarens beslut enligt 1 mom. har översänts till en annan medlemsstat i Europeiska unionen som ett frysningsbeslut enligt lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005), återgår åtgärden dock endast i det fall att yrkandet om skingringsförbud eller kvarstad inte har framställts hos domstolen inom en vecka från det att åklagaren informerades om verkställigheten av den tillfälliga åtgärden. Myndigheten i den medlemsstat där verkställighet av den tillfälliga åtgärden begärts skall utan dröjsmål av åklagaren underrättas om att åtgärden har återgått.

6 a §
Beslut om skingringsförbud och kvarstad när en främmande stat har begärt rättshjälp

I fråga om en begäran om frysning som inkommit från en medlemsstat i Europeiska unionen och som avses i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial iakttas bestämmelserna i nämnda lag i stället för 1―3 mom.

4 kap.

Beslag

15 a §
Beslut om beslag när en främmande stat har begärt rättshjälp

I fråga om begäran om frysning som inkommit från en medlemsstat i Europeiska unionen och som avses i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial iakttas bestämmelserna i nämnda lag i stället för 1, 2 och 4 mom. I ett sådant fall får en begäran enligt 3 mom. framställas hos domstolen av en åklagare eller av en förundersökningsmyndighet.


Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2005.

RP 56/2005
LaUB 7/2005
RSv 84/2005
Rådets rambeslut 2003/577/RIF, EGT nr L 196, 2.8.2003, s. 45

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.