512/2005

Given i Helsingfors den 29 juni 2005

Statsrådets förordning om sänkning av räntan i samband med anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för hyreshuslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. i lagen av den 23 juni 2005 om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån (511/2005):

1 §
Tillämpningsområde

Vid en sänkning av räntan på statliga bostadslån i samband med godkännande av en förlängning av lånetiden enligt 4 § 1 mom. i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån (511/2005) iakttas vad som i denna förordning föreskrivs om förutsättningarna för sänkning av räntan och om räntans storlek och tillämpning.

2 §
Förutsättningar för sänkning av räntan

Räntan på lån sänks i samband med godkännandet av en förlängning av lånetiden, om det anskaffningsvärde för låneobjektet som fastställts när lånet beviljats överstiger

1) 1 450 euro per kvadratmeter bostadsyta i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda,

2) 1 150 euro per kvadratmeter bostadsyta på följande områden:

a) huvudstadsregionens närområde, som omfattar Borgå, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis,

b) Tammerforsregionen, som omfattar Birkala, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Tammerfors, Vesilahti och Ylöjärvi,

c) Åboregionen, som omfattar Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Nådendal, Pemar, Pikis, Reso, Rusko, Sagu, S:t Karins, Vahto, Velkua, Villnäs och Åbo,

d) Jyväskyläregionen, som omfattar Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Hankasalmi, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka och Uurainen,

e) Kuopioregionen, som omfattar Karttula, Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi och Vehmersalmi,

f) Uleåborgsregionen, som omfattar Haukipudas, Karlö, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulunsalo och Uleåborg, eller

3) 900 euro per kvadratmeter bostadsyta i övriga delar av landet.

3 §
Räntans storlek och tillämpning

Den årliga ränta som uppbärs är efter sänkningen av räntan tills vidare 3,25 procent av det återstående lånebeloppet.

Räntan justeras årligen räknat från den 1 april. Som grund för beräkningen används en räntefot som motsvarar den genomsnittliga räntan under tre år på statens tioåriga obligationslån i euro. Om referensräntan stiger eller sjunker mer än 0,5 procentenheter, stiger eller sjunker den ränta som avses i 1 mom. i motsvarande mån. När det utreds om räntan skall höjas eller sänkas, skall den gällande referensräntan jämföras med den referensränta som gällde då denna förordning trädde i kraft, eller, om räntan senare har ändrats, med den referensränta som gällde då räntan senast ändrades.

Statskontoret fastställer årligen med en hundradedels procentenhets noggrannhet referensräntan för den 36 månaders period som gått ut i slutet av juli för den räntejusteringsperiod som börjar följande kalenderår.

Räntan sänks från den förfallodag som infaller efter det att anmälan om ändring av lånevillkoren har godkänts, också då anmälan har lämnats in före det 21 låneåret.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 juni 2005

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Anu Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.